Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Toimitusjohtajan katsaus

Kertomusvuoden merkittävimmät tapahtumat olivat uuden vuokrajärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 alussa ja valtion toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelmien edistäminen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Molemmat etenivät tavoitteiden mukaisesti ja toimitiloihin ja uusiin työnteon tapoihin liittyvät säästötavoitteet selkeästi suunniteltua nopeammin. Vuokrajärjestelmään siirtyminen oli iso ponnistus senaattilaisille, ja toimitilastrategian toimeenpano jatkuu edelleen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Uusi vuokrajärjestelmä toi joustoa ja alensi vuokratasoa

Uusi vuokrajärjestelmä toi merkittävän muutoksen valtioasiakkaidemme vuokriin. Vuokrat perustuvat jatkossa omakustannusperiaatteeseen, minkä myötä valtioasiakkaiden vuokrat laskivat valtion omistamissa tiloissa 15 prosenttia. Vuokrasopimukset ovat myös aiempaa joustavammat. Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos ja tuloutus talousarvioon alenevat noin 45 milj. eurolla vuodessa.

Säästötavoitteet ylittyivät odotettua enemmän

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on toteuttaa 100 milj. euron pysyvät vuosittaiset säästöt valtiolle toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa ja tehdä Suomen valtiosta uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä. Toimitilasäästöt toteutetaan työnteon tapoja ja työympäristöjä kehittämällä ja myymällä tarpeettomaksi jäävät kiinteistöt.

Saimme kertomusvuonna sovittua asiakkaidemme kanssa 25 milj. euron pysyvistä säästöistä valtion toimitilakustannuksiin pääosin uudistamalla työympäristöjä. Kahden vuoden jälkeen 100 milj. euron tavoitteesta on koossa jo lähes puolet. Uusien työnteon tapojen käyttöönotto eteni valtiolla, sillä valtionhallinnon toimistotyöntekijöistä jo 12 000 työskentelee uusia työnteon tapoja tukevassa monitilaympäristössä

Saavutimme paitsi toiminnalliset myös taloudelliset tavoitteemme ja osin ylitimme ne. Myyntitavoitteemme 135 milj. euroa ylitimme reilusti, ja kaiken kaikkiaan kiinteistöjen myynnit ylsivät 200 milj. euroon.

Yhteiskuntavastuussa painottuvat toimittajaverkoston hallinta ja turvallisuus

Yhteiskuntavastuun näkökulmat ovat juurtuneet osaksi Senaatin jokapäiväistä toimintaa. Erityisesti tällä strategiakaudella painotamme toimittajaverkoston vastuulliseen toimintaa ja toimittajaverkoston hallintaa.

Turvallisuuteen liittyvät näkökulmat ovat nousseet erittäin merkittävään rooliin muun muassa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Olemme kertomusvuonna lähteneet kehittämään ja laajentamaan turvallisuuteen liittyviä palveluitamme asiakkaillemme ja panostaneet myös tämän osa-alueen resursointiin.

Yhteiset toimintamallit vievät alaa eteenpäin

Olemme olleet luomassa yhteisiä työkaluja ja toimintamalleja yhteiskuntavastuuasioiden eteenpäin viemiseksi toimittajakumppaneidemme keskuudessa. Uusi teknologia luo tähän hyviä mahdollisuuksia. Tuorein esimerkki on luomamme toimintamalli luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Toimintamalli on koko alan hyödynnettävissä ja saatavissa käyttöön maksutta kotisivuiltamme. Voitimme sillä vuoden 2016 yritysten biodiversiteettipalkinnon.

Allekirjoitimme kertomusvuonna myös kansainvälisen sitoumuksen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi yhtenä suomalaisena edelläkävijäorganisaationa.

Panostukset energiatavoitteisiin ja sisäolosuhteisiin

Allekirjoitimme kertomusvuonna 17 muun kiinteistöalan toimijan kanssa uuden energiatehokkuussopimuksen (TETS) vuosille 2017–2025, jonka mukaisesti olemme sitoutuneet seuraavana neljänä vuonna säästämään kokonaisenergiankulutuksesta 1 % vuosittain ja sen jälkeen yhteensä 3,5 % viidessä vuodessa.

Erityisesti ylläpitokumppaneidemme kanssa olemme jo vuosia tehneet pitkäjänteistä työtä muun muassa energia- ja sisäilma-asioissa sekä asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Sisäolosuhteiden ennakoivassa johtamisessa olemme ottaneet johdonmukaisia askeleita eteenpäin ja jatkamme panostuksia edelleen. Hyvät sisäolosuhteet korreloivat tuottavuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin ja niillä on myös kiinteistötaloudellisesti merkittävä rooli.

Tulevaisuudessa tilat nähdään palveluna ja digitaalisuus valtaa alaa

Valtion henkilöstöstä muutaman vuoden kuluessa jo puolet työskentelee ns. 24/7-tehtävissä. Olemme vahvistamassa osaamistamme erityisesti tällä sektorilla. Olennaista on ymmärtää investointien vaikutukset asiakkaan ydintavoitteiden toteutumiselle ja tämän hyödyn kuvaaminen euroilla, mikä vaatii meiltä asiakkaiden toiminnan nykyistä parempaa analysointikykyä.

Jatkossa panostukset toimitilojen kehittämisessä kohdistuvat entistä vahvemmin käyttösidonnaisiin tiloihin, joissa säästöjen saavuttaminen on toimistotiloja haasteellisempaa.

Vaikka muutostahti jatkuu, on tärkeää pyrkiä luomaan asiakkaiden kanssa pidemmän aikavälin suunnitelmia toimitilatarpeista, jotta pystymme tehokkaasti tarjoamaan kustannustehokkaita ja asiakkaan organisaation suorituskykyä nostavia ratkaisuja.

Digitaalisuus menee läpi kaiken toiminnan, ja tilat muuttuvat tulevaisuudessa ainakin osittain palveluksi – erityisesti tämä koskee toimistoympäristöä.

Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja senaattilaisia vuodesta 2016. Saimme paljon yhdessä aikaan ja onnistuneesta työstä kertovat osaltaan asiakastyytyväisyys- ja henkilöstötutkimuksemme tulokset. Uudet työympäristöratkaisut ovat asiakkaidemme kokemuksen mukaan nostaneet organisaation suorituskykyä sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä.

 Jari Sarjo, toimitusjohtaja, Senaatti-kiinteistöt


Ylitimme myynti-tavoitteemme, 135 milj. euroa reilusti.