Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Toimintaympäristö muutoksessa

Valtionhallinnossa työympäristöt, työnteon tavat ja työvälineet muuttuvat muun muassa digitalisoitumisen myötä. Kokonaistilantarve vähenee valtionhallinnon rakenteellisten muutosten ja erityisesti tilankäytön tehostumisen vaikutuksesta. Rakenteelliset muutokset vaikuttavat valtion toimintojen laajuuteen, sijoittumiseen ja henkilöstön määrään.

Asiakasorganisaatioissa myllertävät muutokset ja maakuntauudistus muuttavat rakenteita myös valtiohallinnon alueverkoston osalta. Vaikka orastavasta talouskasvusta on merkkejä, julkisen sektorin taloudellinen tilanne on edelleen haastava ja näyttää jatkuvan tiukkana.

Globaalit muutokset heijastuvat myös valtionhallintoon ja mm. turvallisuuskysymysten merkitys on selkeästi kasvamassa.

Työympäristöjen ja työnteon tapojen kehittäminen keskiössä

Muutokset toimintaympäristössä asettavat työympäristöille uudenlaisia vaatimuksia ja haastavat Senaatti-kiinteistöt kehittämään uudenlaisia työympäristöratkaisuja, jotka ovat paitsi tehokkaita, myös työyhteisön suorituskykyä ja henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia edistäviä. Joustavuus ja muunneltavuus korostuvat nopeassa muutostahdissa. Senaatti-kiinteistöiltä muutokset edellyttävät kykyä tuottaa ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ennakoivasti, tehokkaasti ja joustavasti.

Valtionhallinnon muutosten ansiosta kiinteistöjä on vapautunut myyntiin aiempaa enemmän. Toimintavuonna myynti on ollut ennätystasoa. Tason ylläpitäminen edellyttää kuitenkin edelleen panostamista kiinteistökehitys- ja myyntitoimintaan.

Investointeja priorisoidaan tarkemmin

Niukkuus on uusi normi, ja tarve aikaansaada säästöjä, edistää tuottavampien työtapojen käyttöönottoa ja parantaa työn suorituskykyä ovat edelleen Senaatin strategian tärkeimpiä alueita.

Taloudellinen epävarmuus merkitsee myös sitä, että asiakkaille toteutettavia toimitilaprojekteja ja niihin liittyviä investointeja priorisoidaan edelleen entistä tarkemmin.

Digitalisaation ansiosta sähköiset toimintamallit ja palvelut yleistyvät myös valtionhallinnossa ja työ on ajasta ja paikasta riippumatonta. Nopeasti etenevä digitalisaatio nostaa esiin myös uudenlaisia uhkia, ja tietoturvallisuuteen liittyvät näkökulmat on otettava huomioon entistä tarkemmin.

Asiakkaat arvostavat kestävän kehityksen näkökulmia

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaat pitävät tutkimusten mukaan tärkeänä, että toimitiloissa on vahvasti huomioitu kestävän kehityksen näkökohdat. Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa erityisesti ympäristöön, hyvään sisäilmaan ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät näkökulmat korostuvat. Myös organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyys on noussut tärkeäksi.

Valtio uuden vuokrajärjestelmän piirissä

Vuoden 2016 alussa otettiin käyttöön uusi vuokrajärjestelmä, jolloin valtioasiakkaiden vuokrat valtion kiinteistöissä alenivat 15 %. Vuokrasopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan muutosten vaikutuksesta. Valtion toimitila-asiat on nyt keskitetty Senaatti-kiinteistöille, joka toimii valtionhallinnon työympäristökumppanina ja toimitila-asiantuntijana tilapalveluissa ja tilahankinnassa.

Globaalit muutokset heijastuvat myös valtionhallintoon