Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöjen kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja ja ottaa kantaa toimintaprosessien ja muiden yksiköiden kehittämisehdotuksiin ja henkilöstöltä tuleviin aloitteisiin.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin.

 Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat

  • Digitalisaatio mullistaa toimialan käytäntöjä - Senaatti oli mukana Slushin oheistapahtumassa.
  • Toimistotilojen palveluistumista tutkittiin yhteishankkeessa.
  • Uusien mallipohjaisten työkalujen kehittäminen jatkui kansainvälisessä EU-hankkeessa.
  • Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin.

Tietotyön tuottavuus keskiössä

Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettuja kehitystoiminnan painopistealueita olivat vuonna 2016:

  • Uudet työn tekemisen tavat ja tietotyön tuottavuus
  • Digitalisaation tuomat muutokset palveluratkaisuihin
  • Turvapalvelut
  • Suojeltujen rakennusten erityskysymykset.
  • Sisäolosuhteiden hallinta

Yhteiskuntavastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat rakennushankkeiden ympäristöluokitusvälineen uudistaminen, sisäolosuhteiden hallinta sekä suojeltujen arvorakennusten korjausmenetelmien kehittäminen.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt oli mukana yhdessä EU-hankkeessa sekä noin kymmenessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi yliopisto tai toimialajärjestö. Valtaosa kehitystoiminnasta tehdään sisäisissä projekteissa, joihin useimmiten liittyy tietotyökalujen ja toimintatapojen kehittämistä.

Toiminnan kehittämiseen ilman oman henkilöstön kuluja käytettiin vuonna 2016 1,3 milj. euroa (1,3), mikä on 0,2 % (0,2) liikevaihdosta.

Yhteistyötä  ja aktiivista verkostoitumista

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten asiakaskokemuksen parantaminen, rakennuttamisprosessin uudistaminen, energiaseurannan ja -tehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu,

Senaatti-kiinteistöt toimii kehitystyössään avoimessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja jakaa myös itse toimialan käyttöön oman kehitystyönsä tuloksia.

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2016 osallistunut aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä Yritysvastuuverkosto FIBS, Finnish Green Building Council (FiGBC) ja KTI Oy:n toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Raklin ja Rakennustietosäätiön hallitukset, toimialajärjestöjen toimikunnat, sekä kansainvälisen Pure-net vertaisverkoston johtoryhmän jäsenyys.