Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Olennaisuusanalyysi

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee säännöllisin väliajoin toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit. 

Senaatti-kiinteistöt toteutti laajan olennaisuustarkastelun viimeksi vuonna 2014. Siinä on otettu huomioon Senaatti-kiinteistöjen johdon näkemykset toiminnan keskeisistä näkökohdista ja niiden vaikutuksista Senaatti-kiinteistöjen toimintaan sekä henkilöstön ja muiden keskeisten sidosryhmien näkökannat. Vuoden 2016 raportin tunnusluvut ja raportoitavat asiat on valittu tämän olennaisuusarvion perusteella. Strategian päivityksen yhteydessä Senaatti-kiinteistöjen johto päivittää olennaisuustarkastelun vuoden 2017 alussa.

Vuoden 2014 olennaisuustarkastelu toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja siinä kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä Senaatti-kiinteistöjen olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista. Olennaisuusanalyysiprosessi noudatteli pääsääntöisesti Global Reporting Initiativen G4 prosessia.

Senaatti-kiinteistöjen johto vahvisti matriisin tulokset liiketoiminta- ja strategianäkökulmasta joulukuussa 2014. Olennaisuusmatriisin näkökohdat heijastuvat joko G4-indikaattoreissa tai niistä kerrotaan raportissa muuten.

Monelle olennaisuusanalyysissä nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa aspektia. Näin ollen Senaatti-kiinteistöt on lisännyt GRI-taulukkoon toimintansa ja strategiansa kannalta keskeisiä indikaattoreita, joita ovat toimilaratkaisuilla saavutetut säästöt, tehokkaat tilaratkaisut ja toiminnan kustannustehokkuus. Näille on laadittu mittarit ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti.

Olennaisuus