Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Avainluvut 2016

Keskeiset tunnusluvut 2016 2015 Muutos-%
Liikevaihto 599 622 -3,8
Liiketoiminnan muut tuotot 128 51 150,3
Tulos 175 199 -12,0
- Tulos -% liikevaihdosta 29,2 32  
       
Tase 4 663 4 606 1,2
Lainat 1 690 1 694 -0,2
Investoinnit 258 268 -3,8
Investointien osuus liikevaihdosta, % 43 43  
       
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 5,4  
Oman pääoman tuotto, % 6,1 6,8  
Omavaraisuusaste, % 62,4 62,0  
Nettovelkaantumisaste, % 53 55  
       
Vuokrattava pinta-ala, 1 000 m2 6 169 6 205 -0,6
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,7 6,7  
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk *) 13,81 15,10 3,6

*) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

Ympäristövastuu 2016 2015 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 88,2 88,5 -0,4 %
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 121,1 121,2 -0,1 %
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 343,0 311,0 10,0 %
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 34,1 37,6 9,0 %
       
Sosiaalinen vastuu      
Henkilöstö 2016 2015  
Lukumäärä 31.12. 318 309 2,9
Keski-ikä 46,7 47,5 -1,5
       
Asiakkaat 2016 2015  
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 65 66