Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Pilaantuneet maa-alueet

Senaatti-kiinteistöt panostaa jatkuvasti toiminnastaan aiheutuvien sekä olemassa olevien ympäristöriskien tunnistamiseen ja havaittujen ympäristövahinkojen korjaamiseen. Ympäristöriskien torjunta ja ympäristövahinkojen korjaaminen ovat merkittäviä kustannusten aiheuttajia. Ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa, ja oikeilla toimenpiteillä puhdistettavan maan arvoa voidaan myös lisätä.

Vuoden 2016 keskeisiä tekemisiä

  • Pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin käytettiin vuonna 2016 noin 6,2 milj. euroa.
  • Vuonna 2015 kehitettyä ympäristöteknisten riskien luokittelutyökalua kehitettiin, ja 3 riskiluokan kohteiden osalta luotiin kustannusluokittelumalli. Ympäristöteknisten asiantuntijapalveluiden kumppanit kilpailutettiin. Kilpailutuksen tuloksena saatiin vuosille 2017-2020 viisi Senaatin laatuvaatimuksia vastaavaa puitesopimuskumppania.
  • Merkittäville kustannusarvioimattomille kohteille teetettiin matemaattisia mallinnuksia hyödyntäen kustannusarviot.

Kunnostuksiin ja selvityksiin kohdistui vuonna 2016 ennätyksellisen suuri summa. Kustannuksista 95 % muodostui Kakolan 35–39 korttelien sekä Keski-Pasilan kunnostuksista. Vuonna 2016 Kakolan kortteleiden kunnostamiseen käytettiin yhteensä 2,5 milj. euroa ja Keski-Pasilan Triplaan liittyviin kunnostuksiin 3,3 milj. euroa.

Vuoden 2016 aikana kilpailutettiin lisäksi ympäristöteknisten asiantuntijapalveluiden puitesopimuskumppanit. Uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2017 alussa.

Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2016

  • Senaatin sisäisen pima-osaamisen kehittäminen etenkin myynti- ja rakennuttajapäälliköiden keskuudessa.
  • Tunnistettujen riskikohteiden jatkotoimenpiteiden suunnittelu.
  • Pilaantuneiden maiden tiedonhallintaprosessin aktiivinen kehittäminen.

Kokonaisvaltaista vastuuta pilaantuneista maa-alueista

Senaatti-kiinteistöjen on oltava riittävän selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista riskeistä maa-alueille sekä pohjavedelle.
Ollessaan vastuussa pilaantuneen alueen puhdistamisesta Senaatti-kiinteistöt selvittää pilaantumisen laajuuden ja puhdistustarpeen, puhdistaa alueen ja huolehtii mahdollisista tarkkailuvelvoitteista. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa, että asianmukaiset merkinnät tehdään aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Riskiluokitus pilaantuneiden maiden hallinnan tukena

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista sekä seuraa kirjanpidossaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia. Rekisterillä hallinnoidaan tällaisten maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja.

Vuonna 2016 rekisteriä päivitettiin ja siihen tehtiin täsmennyksiä. Päivitys liittyi erityisesti Senaatin myymiin kohteisiin. Kohteet, jotka siirtyivät Senaatin hallintaan vuoden 2016 aikana, arvioitiin ja riskiluokiteltiin vuonna 2015 kehitetyn riskiluokittelujärjestelmän pohjalta. Lisäksi tehtyjen lisäselvitysten perustella joidenkin kohteiden riskiluokkia muutettiin.

Vuoden 2016 aikana kehitettiin lisäksi kustannusarviointityökalu 3-riskiluokan kohteille. Kustannusarviointityökalun tarkoituksena on suuntaa-antavasti auttaa kustannusriskien hallinnassa. Korkeamman riskiluokan kohteille (1-2), joista ei ollut laadittu kustannuksiin perustuvia kustannusarvioita, laadittiin matemaattisia mallinnuksia hyödyntäen laskennalliset taloudelliset kustannusriskit.