Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöt on onnistunut vähentämään ylläpitämiensä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä pitkäjänteisillä energiansäästötoimenpiteillä, kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä aluelämpölaitoksissa ja tilatehokkuutta parantamalla.

Hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuodesta

Energiankulutuksen vähentäminen ja sen ansiosta pienenevä hiilidioksidipäästöjen määrä on Senaatti-kiinteistöjen ympäristövaikutusten arvioimisen avaintunnusluku. Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin, joiden mukaan tavoitteena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä 16 % vuoden 2005 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin jo vuonna 2010. Päästövähennystavoite päivitetään tulevien kansallisten Pariisin ilmastosopimusta vastaavien tavoitteiden mukaiseksi vuoden 2017 aikana.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämään kiinteistökantaan suhteutetut hiilidioksidipäästöt vuonna 2016 olivat 34,1 kgCO₂/brm². Bruttopinta-alaan suhteutetut ominaispäästöt pienenivät siis 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaishiilidioksidipäästöt vuosina 2012–2016, kg CO₂/brm²

20122013201420152016
Ominaispäästöt59,343,842,037,634,1

Huomattava vähennys johtuu pääosin laskennassa käytettävien päästökertoimien muutoksesta. Senaatti-kiinteistöjen sähkönhankinnasta vastaavan Hansel Oy:n toimittaman sähkön päästökertoimen arvo aleni vuoden 2015 arvosta 165,7 gCO₂/kWh vuoden 2016 arvoon 138,2 gCO₂/kWh. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön sekä ostettujen ympäristösertifikaattien osuus Hanselin energialähdejakaumassa nousi yli 50 %:n.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöjen kokonaishiilidioksidipäästöt olivat noin 234 806 tCO₂. Senaatti-kiinteistöjen osuus Tilastokeskuksen vuoden 2014 tietoihin perustuvista Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä on noin 0,5 %.

Senaatti-kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vuosina 2012–2016, tCO₂

200520122013201420152016
Suorat (Scope 1)/Aluelämpölaitosten polttoaineet sekä kylmäaineiden käyttö13 9988 1277 3355 2103 2034 443
Epäsuorat (Scope 2)/Ostetun sähkön ja lämmön tuotanto286 800219 766171 736164 619137 685131 115
Muut epäsuorat (Scope 3)/Pääomavuokrakohteissa kulutetun sähkön ja lämmön tuotanto, rakentaminen ja työmatkat243 182176 984146 240134 579113 39799 247

Suorat hiilidioksidipäästöt (Scope 1) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt. Epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Muut epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 3) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, rakentamisen päästöt ja työmatkustamisen päästöt.

Muut päästöt ilmaan

Raportoimme ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat typenoksidipäästöt (NOx) ja rikkidioksidipäästöt (SO₂). Lisäksi alla olevassa kuvaajassa esitetään myös ilmastonmuutokseen vaikuttavat ja hengityselinsairauksia aiheuttavat hiukkaspäästöt. Muiden ominaispäästöjen kasvu verrattuna vuoteen 2015 johtuu laskennan päästökertoimien päivityksestä vuonna 2016.

Senaatti-kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat rikkidioksidin, typen oksidien sekä hiukkasten ominaispäästöt, kg/brm²

20122013201420152016
Typen oksidit0,0970,0860,0830,0500,073
Rikkidioksidi0,0820,0760,0740,0420,066
Hiukkaset0,0080,0080,0080,0080,011

HTH-tietopalvelu tukee valtionhallinnon ympäristötyötä

Suomen valtion toimitilastrategia edellyttää, että koko valtionhallinto käyttää Hallinnon tilahallinta (HTH) -tietopalvelua. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämää ja asiakkaille maksutonta HTH-tietopalvelua hyödynnetäänkin laajasti valtionhallinnon tilojen uusia työnteon tapoja palvelevien tilatehokkaiden työympäristöjen kehittämisessä ja tilakustannusten seurannassa. Tilojen käytön tehostamisella on suuri vaikutus tilojen ympäristökuorman pienentämisessä.

Tietopalvelusta löytyvät myös lähes kaikkien asiakkaiden käytössä olevien Senaatin ylläpitämien tilojen sähkön- ja lämmönkulutustiedot sekä hiilidioksidipäästöt sekä edelleenvuokrakohteiden osalta vastaavat tiedot laskennallisesti tuotettuna. Myös vedenkulutustietoja on ryhdytty siirtämään asteittain mukaan tietopalveluun. Senaatti-kiinteistöjen ja valtionhallinnon yhteisenä tavoitteena on edistää HTH -tietopalvelun hyödyntämistä tehokkaammin myös energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.