Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Jätteet

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyi vuonna 2016 jätettä huoneistoneliötä kohden noin 3,5 kg. Määrä oli sama kuin vuonna 2015. Yhteensä jätettä syntyi Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa 8 400 t eli hieman vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin jätettä syntyi 8 537 t.

Keräämme jätetiedot suoraan jätepalveluiden toimittajilta. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden jätehuollosta vastaa Suomessa noin 70 jätehuollon yritystä.

Jätteiden hyötykäyttöasteen raportointi entistä tarkempaa

Kehitämme jätehallintaa ja jäteraportointia jatkuvasti. Vuonna 2016 jäteraportoinnin tiedonkeruuta kehitettiin jätteiden hyödyntämistavan ja -asteen osalta. Vuonna 2016 raportoimme jätemääriltään suurimpien toimijoiden osalta entistä tarkemmin, onko yksittäinen jätejae hyötykäytetty materiaalina vai energiana. Niiden toimijoiden ja jakeiden osalta, joista tietoa ei ollut saatavilla, on jätejakeen loppusijoitus raportoitu tuntemattomana.

Jätteen hyötykäyttöaste vuonna 2016 oli 78 %. Materiaalihyötykäyttöä tästä oli 39 % ja energiahyötykäyttöä 40 %. Hyötykäyttöaste on kokonaisuudessaan yhden prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2015. Jätejakeita, joiden loppusijoitus oli tuntematon, oli 21 % kokonaisjätemäärästä. Kokonaismäärästä noin 1 % oli vaarallisia jätteitä, jotka käsitellään ja hyödynnetään erikseen.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaisjätekertymä ja käsittelytapa, kg/m²

20122013201420152016
Hyötykäytetty energiana tai materiaalina2,77
Hyötykäytetty materiaalina1,851,721,621,35
Hyötykäytetty energiana0,730,721,151,38
Loppusijoitus tuntematon1,030,910,970,750,74

Seuraavassa kuvaajassa esitetään jätteiden kokonaisjätemäärän jakautuminen eri jätejakeittain vuonna 2016. 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyneet jätteet jakeittain vuonna 2016

tn
Energiajäte1 285
Biojäte2 215
Keräyspahvi- ja kartonki545
Keräyspaperi1 024
Sekajäte2 941
Vaaralliset jätteet66
Muut (mm. lasi, metalli)346

Green Office -ympäristöjärjestelmä kannustaa jätteiden lajitteluun

Kannustamme omaa henkilökuntaamme ja vuokralaisiamme jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun muun muassa monitilaympäristöihin siirtymällä sekä Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöjen omissa toimipisteissä ei ole työpistekohtaisia jäteastioita. Uudet työnteon tavat kannustavat myös paperittomaan toimistoon.

Vastaamme asiakkaiden toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisestä lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Asiakkaat huolehtivat oman toimintansa aiheuttamista erityisistä jätteistä, kuten tietosuojapaperista ja vaarallisista jätteistä, joten näitä jätteitä koskevia tietoja emme voi sisällyttää omaan raporttiimme.