Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Ympäristö

 Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun lupaukset ovat osana yhteiskuntavastuupolitiikkaa, joka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Myös Senaatti-kiinteistöjen keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia toiminnan periaatteita.

Merkittävät tekemiset vuonna 2016

  • Senaatin oman luontoselvitysmallin luominen sekä FIBS ry:n Yritysten biodiversiteetti -palkinnon voittaminen
  • Senaatti-kiinteistöt liittyi kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen uuteen toimenpideohjelmaan (TETS) kaudelle 2017–2025
  • kestävän rakentamisen varmistamiseen ja todentamiseen pyrkivä RTS ympäristöluokitus ja RT-ympäristötyökalu valmistuivat vuonna 2016, Senaatti-kiinteistöt oli mukana kehittämässä työkaluja ja ehti ensimmäisten joukossa pilotoida järjestelmää vuoden 2016 aikana neljässä eri hankkeessa.

Merkittävimmät tavoitteet vuodelle 2017

  • siirtyminen uudistettuun ISO 14001:2015 standardiversioon. Ulkoinen uudelleensertifiointiauditointi on syksyllä 2017
  • luonnon monimuotoisuuden säilyttämistyön jatkaminen
  • RT Hankeohjaus –ympäristölaadun ohjaustyökalun käyttöönotto vuoden 2017 alkavissa yli 1 M€ rakennushankkeissa.

Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on hallittu jo vuodesta 2006 asti sertifioidun ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöt on vapaaehtoisesti laajentanut järjestelmän toimenpiteet kattamaan myös muut yhteiskuntavastuun osa-alueet.

Toimintaa seurataan säännöllisillä niin sisäisillä kuin ulkoisilla yhteiskuntavastuuauditoinneilla sekä vuosittain tehtävillä johdon katselmuksilla. Järjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa operatiivisen yksikön johtaja yhdessä yhteiskuntavastuuasiantuntijan kanssa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on kuitenkin vastuutettu kaikille johtoryhmän jäsenille.

9 %

CO₂-ominaispäästöt vähenivät