Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Toimittajaverkoston hallinta

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto on nostettu yhdeksi Senaatti-kiinteistöjen strategian keskeiseksi tavoitteeksi. Senaatti-kiinteistöjen verkostomainen toimintatapa edellyttää sekä verkostojohtamisen osaamista että menetelmiä.

Senaatti-kiinteistöjen talousyksikkö vastaa hankintatoimen yleisestä johtamisesta, organisoinnista ja kehittämisestä. Kategoriapäälliköistä koostuva hankintatiimi ohjasi Senaatin hankintojen ja hankintakategorioiden kokonaissuunnittelua ja käytännön toteutusta. Hankintatoimen kehittämisprojektissa valmisteltiin myös uutta hankintatoimen johtamismallia.

Hankinnan kategoriaryhmien vastuulla on kategoriasuunnitelmien ylläpito ja toteuttaminen sekä toiminnan kehittäminen kategorioissa. Hankintakategorioita ja toimitusketjuja on viisi kappaletta. Kategoriajakoa  tarkastellaan hankintatoimen kehittämisprojektissa.

Hankinta

Toimittajien valinta ja valintakriteerit

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija ja noudattaa hankinnoissaan hankintalakia. Vuonna 2017 muuttuva hankintalaki edellyttää henkilöstön kouluttamista ja uusien hankintamenettelyjen omaksumista sekä käyttöönottoa. Senaatti-kiinteistöt koulutti henkilöstöään vuoden 2016 aikana, ja osaamisen ylläpitämistä jatketaan myös vuonna 2017. Lisäksi hankintojen malliasiakirjat päivitettiin uuden lain mukaisiksi.

Kumppaneiden kilpailutuksissa valintakriteereinä käytetään sekä hintaa että laatua. Lisäksi toimittajilta edellytetään Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden torjuntaohjeessa määriteltyjä vaatimuksia, jotka koskevat mm. tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittamista, henkilötunnisteiden käyttämistä ja urakoitsijoiden ketjuttamista.

Senaatti-kiinteistöjen toimittajille tehdään turvallisuusselvitykset asiakkaan toiminnan niin vaatiessa.

Senaatti-kiinteistöt on ollut edelläkävijänä alallaan talousrikollisuuden torjunnassa ja ohjeistuksen kehittämisessä. Ohjeistukset ovat julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä. Lue Talousrikollisuuden torjuntaohjeistus Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta.

Senaatti-kiinteistöjen toimittajuuden hallinnasta on kerrottu myös seuraavissa osioissa: