Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Talousrikollisuuden torjunta

Senaatti-kiinteistöjen panostukset talousrikollisuuden torjuntaan ovat jatkuneet vuonna 2016 suunnitelmien mukaisesti. Talousrikollisuuden torjunta on osa Senaatti-kiinteistöjen jokapäiväistä toimintaa ja sitä kehitetään vuosittain. Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia muun muassa lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle. Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ohjeet kattavat rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä palveluhankinnat ja ylläpidon.

Vuoden 2016 keskeiset tavoitteet ja tekemiset:

  • Vuonna 2016 talousrikollisuuden torjuntaohjeistus ja ehdot on päivitetty. Päivitys koski sekä Senaatin toimintaa että toimittajien sopimusehtoja.
  • Vuoden 2016 tavoitteena oli 40 tarkastusta, joista 19 on työmaatarkastusta ja 21 ylläpitopuolen tarkastusta.
  • Toteutuneita tarkastuksia oli 57, joista viidellä on käyty läpi työmaan tietoturvallisuutta ja yhdellä ympäristöasiat.
  • Järjestetty aiheeseen liittyviä tietoiskuja sisäisissä koulutustapahtumissa.

Urakoitsijoiden toiminta on parantunut edellisvuoteen verrattuna

Toimintavuoden aikana Senaatti-kiinteistöt teki talousrikollisuuden tarkastukset kaikkiaan 57 kohteeseen, jotka sisälsivät investointi-, ylläpito- ja käyttäjäpalvelukohteita. Tavoitteena oli 40 tarkastusta.

Havaintona tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toiminta talousrikollisuuden torjunnassa on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi korkeintaan vähäisin huomautuksin. Vähäistä suurempia sopimusrikkomuksia havaittiin 6 kohteessa, mutta ei talousrikollisuutta.

Tulosten perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita ja urakkasopimuksien sopimuslausekkeita on tarkennettu. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä on lähetetty sopimusten mukaiset sanktiot.

Vuoden 2017 tavoitteet

Vuoden 2017 tavoitteena on 30 tarkastusta, joista 15 on työmaatarkastuksia ja 15 ylläpitopuolen tarkastusta. Näistä turvallisuussopimuksen mukainen toiminta tarkastetaan 5 kohteessa ja ympäristöasiat pilotoidaan kahdessa kohteessa.
Toimintatapansa mukaisesti Senaatti-kiinteistöt:

  • Vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoita.
  • Jatkaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
  • Vaatii urakoitsijoilta RALA-pätevyyttä tai vastaavaa.
  • Vaatii sopimussanktiot maksettaviksi sopimusten vastaisista urakoiden ketjuttamisista tai muista laiminlyönneistä.
  • Edellyttää urakoitsijoilta liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun.
  • Työmailla edellytetään sähköistä kulunvalvontaa.