Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Vuokraus ja palvelut

Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitiloja valtionhallinnolle valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta silloin, kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Tavoitteena on aina ensin hyödyntää olemassa olevaa kiinteistökantaa. Toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2016 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 582,2 (606,0) milj. euroa. Liikevaihto pieneni 3,9 % vuodesta 2015. Vuoden 2016 alusta valtio siirtyi omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään, mikä laski valtioasiakkaiden vuokria 15 % Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa. Tämän vaikutuksesta Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos pienenee n. 45 milj. euroa.

  • Noin 2 900 toimitilavuokrasopimusta.
  • Vuokrattavia tiloja 6,2 milj. neliötä.
  • Eniten sopimuksia Toimistot-toimialalla.
  • Vuokratuloista lähes puolet Etelä-Suomen alueelta, pääosin pääkaupunkiseudulta.

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate 2012–2016, milj. euroa

20122013201420152016
Vuokraustoim.liikevaihto557576609606582
Vuokrakate351331363359319

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain 2012–2016

milj. euroa
Etelä-Suomi261
Länsi-Suomi158
Itä-Suomi100
Pohjois-Suomi64

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2012–2016

milj. euroa
Toimistot179
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt193
Puolustus ja turvallisuus210

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain

  Puolustus ja turvallisuus Ministeriöt ja erityiskiinteistöt   Toimistot
euroa/kk 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Etelä-Suomi 5,36 6,18 18,44 20,08 15,18 15,96
Länsi-Suomi 16,46 12,04 12,69 14,83 12,13 13,00
Itä-Suomi 11,22 13,43 8,95 9,82 11,52 12,65
Pohjois-Suomi 6,53 7,38 9,83 11,26 9,46 10,73
Toimiala yht. 9,78 10,50 15,52 17,03 12,79 13,74

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Puolustus ja turvallisuus -toimialan kuukausineliövuokra vuonna 2016 oli 3,7 euroa, kun mukaan lasketaan myös pääoma- ja jaetun vuokran sopimukset. Yllä olevassa taulukossa ovat mukana vain Puolustus- ja turvallisuus -toimialan kokonaisvuokrakohteet.

Senaatti-kiinteistöjen neliövuokrat laskivat 8,5 % verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen (toimitilasopimusten keskimääräinen neliövuokra kokonaisvuokrakohteissa). Neliövuokria laski vuonna vuoden 2016 alussa voimaan tullut valtion uusi vuokrajärjestelmä. Neliövuokria nostavat tekijät ovat vahvasti kasvava edelleenvuokraus, investoinnit uusiin tiloihin ja kiinteistöihin tehtävät perusparannukset.

Toimitilojen käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen vajaakäyttöaste pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Se oli edelleen hyvällä tasolla 6,8 (6,7) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 900 (2 600) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta joulukuussa oli 90,7 %. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Vajaakäyttöaste, 2012-2016, %

20122013201420152016
Vajaakäyttöaste3,64,76,16,76,9

Vajaakäyttöaste toimialoittain, 2016, %

Toimistot9,6
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt9,9
Puolustus ja turvallisuus4,9

Palveluilla on kysyntää

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita kaikkiaan 16,4 (16,2) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat johdon palveluista ja toimitilapalveluista. Kokonaisuutena palveluiden tulos oli 0,6 milj. euroa. Johdon palvelut ylittivät budjetoidun tuloksen, mutta toimitilapalvelut jäivät hieman budjetoidusta tuloksesta.

Palveluiden myynnin kehittyminen 2012–2016, milj. euroa

20122013201420152016
Palveluiden liikevaihto10,114,016,016,216,4

Toimitilapalveluiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun asiakkaat siirtävät toimitiloihin liittyviä palveluita Senaatille hoidettaviksi.

Palveluiden keskittämisellä saavutetaan yleensä suoria kustannussäästöjä, minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa pyritään järjestämään joustavasti.

Tiivistä yhteistyötä Hanselin kanssa

Palveluiden kilpailuttamisessa sekä palveluiden laadun kehittämisessä Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Kiinteä yhteistyö on esimerkki valtionhallinnon sisäisestä kumppanuudesta, jonka tavoitteena on lisätä konsernihyötyjä. Senaatti-kiinteistöt ja Hansel järjestävät yhteistyössä joka toinen vuosi hankinnoista vastaaville henkilöille toimitilapäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja esitellään uusia palveluja.

Toimitilapalvelusopimuksien kehittäminen jatkuu Senaatissa sekä Hanselissa, aiheina sopimusmallien yhtenäistäminen, talousrikollisuuden torjunta, kestävä kehitys ja sanktiot.