Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Kertomusvuoden työympäristökehittämisen asiakasprojekteja

Ministeriöt uusissa työympäristöissä

Työympäristöratkaisuihin liittyviä työympäristökehittämisen projekteja toteutettiin kertomusvuonna muun muassa sisäministeriölle, ulkoasiainministeriöille, maa- ja metsätalousministeriölle, Kansallisarkistolle ja Tullille. Työnteon tapojen uudistuessa muutoksen johtaminen ja tietotyön suorituskyvyn kehittäminen nousivat entistä merkittävämpään rooliin.

Case: Valtioneuvoston kampus syntyy pikkuhiljaa, Maa- ja metsätalousministeriö

Rakennushistoriallisesti arvokas koulukiinteistö osoitteessa Mariankatu 11 taipui joustavasti nykyaikaiseksi monitilaympäristöksi maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston henkilöstölle. Pitkään tyhjillään ollut rakennus sijaitsee aivan valtioneuvostokampuksen ytimessä.

Maa- ja metsätalousministeriö

Lue koko case >

Vanhat kiinteistöt muuntuvat nykyaikaisiksi toimitiloiksi

Senaatti-kiinteistöjen ja valtioneuvoston kanslian yhteishankkeet ovat osoittaneet mahdollisuuden muuttaa valtion aiemmin toiseen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia nykyaikaisiksi toimistotiloiksi. Tästä ovat esimerkkeinä Mariankatu 11:n lisäksi entinen yliopistomuseo, nykyinen VNK:n työympäristö Arppeanum, joka on herättänyt kiinnostusta muissa valtionhallinnon toimijoissa ja mediassa aina ulkomaita myöten sekä entinen hotelli-, ravintola- ja teatteritalo, nykyinen oikeusministeriön työympäristö Eteläesplanadi 10:ssä. 

Arppeanumissa arvokiinteistöön on onnistuneesti luotu moderni työympäristöratkaisu nimeämättömine työpisteineen, mikä toimii esimerkkinä myös muille ministeriöille työympäristöjä ja työteon tapoja uudistettaessa.  

Case: Valtioneuvoston kampus syntyy pikkuhiljaa, Oikeusministeriö

Oikeusministeriö muutti uusittuihin tiloihinsa Eteläesplanadi 10:een juuri ennen kesälomakautta 2016. Ministeriön kaikki osastot ovat nyt samassa osoitteessa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Oikeusministeriö

Lue koko case >

Työympäristökonseptit tukevat monipaikkaista työtä

Senaatti-kiinteistöt on jo useamman vuoden ajan kehittänyt valtakunnallisia konsepteja asiakkaille joilla on laaja toimipisteverkosto.

Aluehallintovirastojen valtakunnallinen työympäristökonsepti valmistui ja sen mukaisesti käynnistettiin ensimmäiset työympäristöratkaisut Vaasassa ja Tampereella. Konseptoinnin arvon tuottoa asiakkaan asiakkaille syvennettiin mm. TE-palveluiden asiakaskokemuksen kehittämisessä monikanavapalveluissa.

Maanmittauslaitoksen monipaikkaista työtä tukeva työympäristöratkaisu otettiin käyttöön Hämeenlinnan, Tampereen, Vaasan ja Kouvolan toimipisteissä. Lisäksi MML:ää tuettiin muutosjohtamisen asiantuntijapalvelulla ja toimitilaturvallisuusohjeen laatimisessa ja käynnistettiin tietotyön suorituskyvyn mittaaminen koko n. 2000 hengen organisaatiossa.

Oikeushallinnon valtakunnallista työympäristö- ja toimitilakonseptia on hyödynnetty useissa meneillään olevissa tilaratkaisuissa: Joensuun oikeus- ja poliisitalon uudisrakennushanke, Oikeusrekisterikeskuksen ja Lahden oikeustalon edelleenvuokrauskohteet.

Konseptien kehittäminen etenee myös erityistiloissa

Kertomusvuonna kehitettiin erityisesti vankilakonseptia ja aloitettiin puolustusvoimien tilahallinnan toimintaympäristökonseptin laatiminen. 

Rikosseuraamuslaitos käynnisti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa syksyllä 2016 kehityshankkeen vankiloiden toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä vuonna 2015 vahvistetun vankilakonseptin jatkokehityksen tueksi.

Vankilakonseptin toimeenpanon tueksi tunnistettiin tarve tuottaa toimitiloihin liittyvän päätöksenteon tueksi tietoa toiminnan ja vankilakonseptin vaikuttavuudesta sekä toiminnallisista hyödyistä.

Vankilakonsepti pyrkii sekä vaikuttavuuteen että kustannussäästöihin. Tulevaisuuden vankeinhoidossa tehdään yhä enemmän asioita, jotka todistettavasti pienentävät rikosten uusimisriskiä nykyisestä mm. edistämällä vankien elämänhallintaa ja pärjäämistä vapaudessa.  

Vankilakonsepti pähkinänkuoressa

 • Suomen ensimmäinen toimintatapoja uudistava erikoistiloihin keskittyvä valtakunnallinen työympäristö­ ja toimitilakonsepti.
 • Kehittäjinä Rikosseuraamuslaitos, Senaatti­kiinteistöt ja sen kumppani Workspace Oy.
 • Taustalla valtion toimitilastrategia, joka ohjaa kehittämään käyttösidonnaisia erityistiloja tukemaan entistä paremmin niissä toimivien organisaatioiden ydintoimintaa.

Konseptin tavoitteet:

 1.  Mahdollistaa hallitun ja turvallisen siirtymisen avoimempaan vankilamalliin.
 2.  Lisää hallitusti vangin kuntouttavaa omatoimisuutta.
 3.  Vaatii uudenlaista toiminta­ ja johtamiskulttuuria, jotta hyödyt saadaan käytäntöön.
 4.  Jättää työntekijöille enemmän aikaa vangin kohtaamiseen.
 5.  Säästää kustannuksissa ja tehostaa tilankäyttöä.

Hämeenlinnan naisvankila pilottina

Pilottina kehittämiselle toimii Hämeenlinnan naisvankilan uudishanke, jonne tavoitteena on luoda uudentyyppinen toimintakulttuuri, tilat ja tekniikka. Pilotin avulla luodaan valtakunnallinen malli vankeinhoidon toiminnan uudistamiselle Suomessa. Työ kattaa toiminnan ja palveluiden sekä prosessien kehittämisen, mittareiden laatimisen ja simuloinnin.

Työn fokuksena on tunnistaa tutkitusti ja kokemusten perusteella vaikuttavia ja rikoksen uusimisriskiä vähentäviä toimintoja ja palveluja naisvangeille. Työssä pyritään tunnistamaan valtakunnallisesti yleistettäviä piirteitä.

Huomiotavia näkökulmia ovat mm.:

 • tulevaisuusnäkökulma, mm. tulevaisuuden osaamistarpeet
 • tutkimus ja vertaisnäkökulma, hyvät opit maailmalta muista vankiloista
 • henkilöstön tarpeet, olemassa olevat hyvät käytännöt, uudet ajatukset
 • vangin tarpeet

Työssä hyödynnetään lukuisia menetelmiä, kuten esimerkiksi haastatteluja, työpajoja, palvelumuotoilua ja simulointia.  Työ valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Puolustusvoimien konsepti kattaa kaikki tulosyksiköt

puolustusvoimat

Puolustusvoimat käynnisti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa huhtikuussa 2016 toimintalähtöisen tilahallinnan toimintaympäristökonseptin kehittämisen. Konsepti vastaa 2020-luvun tarpeisiin. Konsepti osallistaa kaikki puolustusvoimien tulosyksiköt ja roolit toiminnan eri tasoilta. Konsepti luodaan neljässä vaiheessa, ja se valmistuu keväällä 2018. Konseptia tarkennetaan pilotoinnin avulla. Konsepti täyttää valtion toimitilastrategian ja Puolustusvoimien toimitilastrategian asettamat tavoitteet ja kattaa kansalliset toiminnot.

Konseptin sisällölliset päätavoitteet ovat:

 • Toimintaa ja sen kehitystarpeita tukeva fyysinen ja tekninen ympäristö joka vaikuttaa osatekijänä joukkojen suorituskykyyn.
 • Palkatun henkilöstön ja asevelvollisten toimintakyvyn ja viihtyisyyden parantaminen, joka vaikuttaa osatekijänä yksilön toimintakykyyn.
 • Muuntojoustavat ja monikäyttöiset ratkaisut.
 • Ratkaisujen kokonaistaloudellisuus.