Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Työhyvinvointi

Senaatti-kiinteistöt on jo pitkään panostanut henkilöstönsä työhyvinvointiin laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla ja ennakoivalla työterveyshuollolla, mikä on tuottanut hyviä tuloksia.

Työhyvinvointi-indeksi 2016:  65.

 

Työhyvinvointi-indeksi notkahti hivenen vuoteen 2015 verrattuna, mutta se oli edelleen keskimääräistä korkeampi verrattuna vertailuyrityksiin, joissa se oli 61,7. Henkilöstö on myös keskimääräistä tyytyväisempää kuin vertailuyrityksissä, ja sairauspoissaolot ja tapaturmat ovat vähäisiä.

Ennakoiva työterveyshuolto

Senaatti-kiinteistöt järjestää muun muassa erilaisia liikuntakampanjoita, kuten vuosittaisen Terveyden tori -tapahtuman, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus erilaisiin mittauksiin. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein. Ikävuositarkastuksia on 30 ikävuodesta eteenpäin viiden vuoden välein ja eläkkeelle jäämisen kynnyksellä voi varata itselle vielä ylimääräisen tarkastuksen.

Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta, ja tupakan vieroituslääkkeet korvataan tupakanpolton lopettaneelle, jos on polttamatta sovitun ajan lopettamisen jälkeen.

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähäisiä

Senaatti-kiinteistöjen työntekijät olivat vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,7 päivää. Sairauspoissaoloprosentti laski edellisestä vuodesta ja se oli 2,31 %. Miesten osuus oli 36 % ja naisten osuus 64 %. Henkilöstöstä 35,5 % ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Työterveyshuolto ottaa henkilöön yhteyttä, kun henkilö on ollut yhtäjaksoisesti sairaana 30 päivää. Kaikkien pitkien sairauspoissaolojen päättyessä pidetään töihin paluu -neuvottelu, johon osallistuvat henkilön itsensä lisäksi ainakin työterveyslääkäri, esimies ja henkilöstöyksikön (HRK) edustaja.

Kertomusvuonna aloitettiin yhteistyö uuden työterveyshuollon palvelutuottajan kanssa.

Case: Työhyvinvointi

tyohyvinvointi

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöissä yksiköt tunnistivat omassa työssään olevia keskeisiä kehittämiskohteita, ja kehittämisprojektin toteuttaminen sekä sen tuloksellisuuden arviointi asetettiin tuloskorttitavoitteeksi jokaiselle senaattilaiselle. Toimistot-toimiala valitsi vuoden 2016 aikana toteutettavaksi tuloskorttiprojektikseen mitatun tiedon hyödyntämisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tietotyön suorituskyvyn kehittämisessä.

Lue koko case >

Työtapaturmat vähäisiä

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana kahdeksan. Yksi tapaturma sattui töissä ja seitsemän työmatkalla. Tapaturmataajuus, eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti, oli 4,38. Vain kaksi tapaturmaa aiheutti työstä poissaoloja.

Sairauspäivien kehittyminen ja ennakoivan työterveyshuollon kustannukset 2012-2016

20122013201420152016
Ennakoivan työterveyshuollon kustannukset, euroa47 46251 55065 65965 59550 599
Sairauspäivät (sairaus, tapaturma, lapsen sairaus)13661 3441 8341 9891 825

Ennakoivan työterveyshuollon kustannusten lasku selittyy pääasiallisesti kumppanin vaihdolla.

Tietojen laskentaperiaatteet löytyvät Raportointiperiaatteista.

Suomen innostavimpia työpaikkoja

Senaatti-kiinteistöt on jo vuodesta 1997 seurannut säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2016 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on keskimääräistä korkeampi suhteessa vertailuyrityksiin sekä edellisvuoden sisäisiin tuloksiin.

Senaatti-kiinteistöt sai Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen sijoittuessaan 18. sijalle innostavimpien suomalaisten yritysten joukossa. Corporate Spiritin toteuttamiin PeoplePower®-henkilöstötutkimuksiin vastaa Suomessa kymmeniä tuhansia työntekijöitä vuodessa. Mukana olevien organisaatioiden tuloksia on verrattu suomalaiseen työelämäaineistoon, joka muodostuu sadoissa organisaatioissa työskentelevien lähes 400 000 suomalaistyöntekijän antamista vastauksista. Aineisto on peräisin Corporate Spiritin toteuttamista henkilöstötutkimuksista.

Corporate Spirit myöntää asiakasyrityksille vuosittain Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen henkilöstötutkimuksessa erinomaiset tulokset saavuttaneille organisaatioille. Kaikki tutkimukset toteutetaan kansainvälisen ISO 20252:2012 laatustandardin mukaisesti.

Henkilöstötutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Suurin positiivinen kehitys liittyy organisaation viimeaikaiseen kehitykseen ja siihen, että päätöksiä tehtäessä kuullaan henkilöstöä. Henkilöstö näkee organisaation tulevaisuudennäkymät valoisana ja tämä tekijä vaikuttaa positiivisesti myös työnantajakuvaan, omistautuneisuuteen sekä sitoutumiseen. 
  • Työnantajan koetaan tukevan ammatillista kehittymistä 
  • Ulkoiseen normiin verrattuna Senaatissa ollaan tyytyväisiä mm. työhyvinvointiin panostamiseen sekä yhtiön strategian viestimiseen ja muutostilanteiden haltuunottoon. 
  • Vastaajat kokevat liian byrokratian haittaavan yhtiön toimintaa. Byrokratiaksi mielletään usein tietty kontrolli, rajoitteet ja päällekkäiseksi koetut tekemiset, ja siihen liittyy olennaisesti myös valta-vastuukysymykset.
  • Päätöksenteon tehokkuus, joka linkittyy siis osaltaan myös koettuun byrokratiaan, on toinen kehittämisalue.

Tyytyväisin henkilöstöryhmä ovat esimiestehtävissä toimivat ja kriittisimpiä ovat kiinteistöpäälliköt, missä on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä.

Henkilöstön omistautuneisuus hyvällä tasolla

Indekseistä sitoutumis-, suorituskyky- ja omistautuneisuusindeksit ovat nousseet hieman edellisestä vuodesta ja johtamisindeksi on pysynyt samana. Kaikki indeksit ovat selvästi vertailuaineistosta tuotetun asiantuntijanormin yläpuolella. Henkilöstötyytyväisyyden mittaamisesta on siirrytty mittaamaan omistautuneisuutta ja sitoutuneisuutta. Omistautuneisuus kertoo, kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu omaan työhönsä, organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin sekä kuinka valmis se on tarvittaessa tekemään ylimääräisiä ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omistautuneisuudella on tutkitusti suuri vaikutus todelliseen suoritustasoon, mikä näkyy korkeana korrelaationa sairauspoissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja taloudelliseen tuloksen tekoon. People Power -indeksi (henkilöstön kokonaistyytyväisyys) 73,1 (2015: 72,4) edustaa hyvää tasoa. Omistautuneisuusindeksin lievä nousu näkyi sairauspoissaolojen laskuna.

Senaatin työntekijöiden tyytyväisyys, 2014-2016

201420152016
Senaatin työntekijöiden kokonaistyytyväisyys69,572,473,1
Muut organisaatiot ka, Suomen asiantuntijanormi67,567,767,9

Selkeimmät vahvuudet löytyvät edelleen organisaation johtamiskulttuurin alueelta. Myös työmotivaatioon, työnantajakuvaan ja tehokkuuteen ja joustavuuteen liittyvät asiat saavat selkeästi tavanomaista parempaa palautetta. Eniten kehitystä on tapahtunut yhtiön tehokkuudessa ja joustavuudessa sekä johtamiskulttuurissa.

Kehittämisen kohteet löytyvät viestinnän ja osallistamisen sekä toimintakulttuurin alueilta.

Laadukas esimiestyö on avain työhyvinvointiin ja näkyy asiakkaille innostuneena ja asiakasomistautuneena toimintana

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan avoimella ja arvostavalla johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus sekä välittämisen kulttuuri, jolloin epäkohtiin puututaan heti. Johtamisessa korostuvat myös avoin vuorovaikutus ja selkeä tavoitteiden asettaminen.

Työntekijä käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelut, joihin keväällä sisältyy myös työssä kokonaissuoriutumista kartoittava suoritusarviointi. Osaamiskartoitus tehdään muutaman vuoden välein ja ensimmäisen kerran uusitussa muodossaan koko henkilöstölle vuonna 2017.

Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, minkä lisäksi esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut ja tukiverkosto työterveyshuollon kanssa sekä mahdollisuus mentorointiin ja coachaukseen.

Kertomusvuonna suorituksen johtamisen tietojärjestelmän toimivuutta parannettiin ja sen käyttöä laajennettiin lomien ja palkattomien poissaolojen käsittelyyn koko organisaatiossa. Tämä helpottaa esimiesten ajankäyttöä sekä kokoaa yhteen paikkaan omaan henkilöstöön liittyvät tiedot.

Esimiehisyys on hyvällä tasolla

Työntekijät arvioivat esimiehensä työtä vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Esimiehisyyden tunnusluku pysyi edellisvuoden tasolla 4.0 asteikolla 1–5. Esimiehisyyden indeksi oli kertomusvuonna 74,4 ( 2015: 74,3). Seurantamittari on ollut jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen yksi strategisista mittareista. Henkilöstön antaman arvioin mukaan organisaation johtamiskulttuuri korostuu erityisen myönteisenä asiana. Luottamus ylimpään johtoon on kasvanut entisestään. Myös työmotivaatioon liittyvien asioiden koetaan olevan hyvällä mallilla.

Esimiehisyyden indeksi 2016: 74,4.

 

Eniten on kehittynyt jatkuva toimintatapojen parantaminen ja menettelytapojen joustava muuttaminen ja tiedonkulku yksikössä. Esimiesten luottamus alaisiin sekä uskallus olla eri mieltä esimiehen kanssa ovat myös kehittyneet hieman. Esimiesten rohkeuden tarttua ongelmiin on koettu hieman heikentyneen.

Osallistava strategiaprosessi on myös keino tukea ja parantaa työhyvinvointia. Henkilöstö pääsee osallistumaan yritystason tavoitteiden asettamiseen tulospuu-menetelmällä. Jokainen yksikkö laatii oman tulospuunsa, josta sitten johdetaan tuloskortin tavoitteet. Tulospuu on graafinen tapa esittää keskeiset tekemiset seuraavalle vuodelle ja ilmentää Senaatin strategiaa.

Esimiehisyyden taso, 2009–2016

20092010201120122013/012013/12201420152016
Esimiehisyys3,984,094,04,04,04,03,94,04,0

Joustavaa työntekoa

Senaatti-kiinteistöt on ottanut aktiivisesti käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla vaikutetaan myös työhyvinvointiin. Lintulahdella toimitaan monipaikkaisessa työympäristössä, jossa kenelläkään ei ole nimettyä työpistettä, vaan sopiva työpiste valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan. Valittavana on ryhmätyötiloja, hiljaisen työn huoneita ja pienimuotoisiin neuvotteluihin soveltuvia tiloja. Myös muilla paikkakunnilla on siirrytty vastaavanlaiseen työympäristöön, kun työympäristöjä on uudistettu.

Henkilöstöllä on mahdollisuus etätyöhön. Työn tekeminen on entistä liikkuvampaa, minkä mahdollistaa hyvä ja toimiva teknologia ja työvälineet sekä esimiesten mahdollisuus johtaa tiimejään virtuaalisesti.

Helsingissä Lintulahdella toimiva sisäinen kehitystiimi on säännöllisesti seurannut uuden työympäristön käyttöä. Työympäristöä kehitetään saaduilla palautteilla ja tietoa jatkokehittämisen pohjaksi haetaan esimerkiksi tilojen käyttöastemittauksilla.