Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Senaatin henkilöstö

Henkilöstön määrässä hienoista nousua

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 318 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstö kasvoi 9 henkilöllä.

Henkilöstön kasvu perustuu uusien tehtävien hoitamiseksi tarvittavaan kasvuun ja kotiuttamisen mukanaan tuomaan kasvuun. Reaalikasvua ei juurikaan ole tapahtunut. Edelleen noin 90 % työtehtävistä ostetaan toimittajakumppaneilta.

Vuonna 2016 suurimmat vakituisen henkilöstön määrän lisäykset tehtiin suunnitellusti muun maussa rakennuttamistehtäviin, joissa tehtäviä on otettu suurissa hankkeissa enemmän Senaatin hoidettaviksi siten, että hankkeita johdetaan itse ja rakennuttajakonsultin rooli on muuttunut projekti-insinöörin rooliksi. Työympäristön kehittämistä vahvennettiin, samoin edelleenvuokrauksen kasvu edellytti lisäresursointia kuten myös tilojen konseptointihankkeet.

Suurin osa työsuhteista vakinaisia ja kokoaikaisia

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä suurin osa eli n. 96 % on vakituisessa työsuhteessa. Vuonna 2016 työntekijöistä vakituisia oli 305, joista naisia oli 147 ja miehiä 158. Määräaikaisia työntekijöitä oli 13, joista naisia oli 6 ja miehiä 7. Vuonna 2016 työntekijöistä 306 oli kokoaikaisia, joista naisia oli 146 ja miehiä 160. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 12, joista naisia 7 ja miehiä 5.

Henkilöstön keski-ikä on 46,7 vuotta eli edellisten vuosien tapaan keski-ikä laskee hieman edelleen. Vajaa puolet henkilöstöstä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia, mutta 35–45 vuotiaiden ikäryhmissä on tapahtunut lievää kasvua.

Henkilöstömäärän kehitys 2012–2016

20122013201420152016
Henkilöstömäärä251273281309318

Henkilöstön jakautuminen alueittain, 2016

Lukumäärä
Etelä-Suomi205
Länsi-Suomi52
Itä-Suomi37
Pohjois-Suomi24

Henkilöstömäärä ikäryhmittäin 2016

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-
Henkilöstömäärä0014304248466237363

Toiselle työnantajalle siirtyi 4 vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle 9 henkilöä. Senaatti-kiinteistöissä aloitti työuransa 29 uutta vakituista henkilöä (11 miestä ja 18 naista). Ulkoisten rekrytointien määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Suurin osa rekrytoinneista oli korvausrekrytointeja. Uusrekrytoinnit suunnattiin työympäristötehtäviin, vuokraukseen sekä myynnin ja asiakasrajapinnan vahvistamiseen sekä rakennuttamistehtäviin. Reaalikasvua ei juurikaan ole tapahtunut.

Uusien työntekijöiden keski-ikä oli 38 vuotta ja laski edellisvuodesta. Eläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä oli 63,4 vuotta. Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varauduttiin strategian yhteydessä tehdyllä resurssisuunnitelmalla, joka kattaa resurssit ja osaamiset koko strategiakaudelle.

Uusien työntekijöiden keski-ikä oli 38 vuotta

 

Vaihtuvuuden ikäjakauma, 2016

Alle < -30 vuotiaita30-50 -vuotiaat>50 -vuotiaat
Tulleet3242
Lähteneet0413

Vaihtuvuus alueittain, 2016

Etelä-SuomiLänsi-SuomiItä-SuomiPohjois-Suomi
Tulleet23321
Lähteneet11411

Vaihtuvuus sukupuolittain, 2016

MiehiäNaisia
Tulleet1118
Lähteneet98

 

Tasa-arvoinen työyhteisö

Vuoden 2016 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 48 % oli naisia ja 52 % miehiä. Lukumääräisesti naisia oli 153 ja miehiä 165.

Johtoryhmän jäsenten keski-ikä oli 51,4 vuotta ja viidestätoista jäsenestä kolme oli naisia. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten keski-ikä oli 59,6 vuotta ja sen viidestä jäsenestä yksi oli nainen.

Suurin osa miehistä eli 98 % työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä.  Naisista 70 % työskentelee johto- tai asiantuntijatehtävissä ja  30 % toimeenpanevissa tehtävissä. Miesten osuus toimenpanevissa tehtävissä on 2 %.

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Tasa-arvosuunnitelma sisältää myös yhdenvertaisuussuunnitelman.

Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen.

Uusista senaattilaisista 38 % on miehiä ja 62 % naisia.

 
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti

Senaatti-kiinteistöjen johto on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen ja Senaatti-kiinteistöissä valvotaan, että tasa-arvosuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä noudatetaan. Suunnitelman tavoitteiden seurannasta ja valvonnasta huolehtii neuvottelukunta, joka myös tarvittaessa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvottelukunnassa käydään vuosittain läpi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanne tavoitteiden toteutumisen, tilastojen ja sovittujen toimenpiteiden osalta. Neuvottelukunta hyväksyy vuosittaiset suunnitelmat ja päivittää tarvittaessa yleisiä, sovittuja tavoitteita.

Neuvottelukunnassa käsitellään palkkatietoja kolmen vuoden välein, koska palkkojen kehityksen tulokset ovat näkyvissä vasta vähän pidemmällä aikavälillä.

Suunnitelma, vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat ja niiden seuranta käsitellään neuvottelukunnassa ja hyväksytään johtoryhmässä.

Toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi 2015 – 2016

  • Seurataan sukupuoli-, ikä- ja koulutustilannetta eri näkökulmista mm. Senaatin henkilöstötutkimuksen ja henkilöstökertomuksen avulla.
  • Henkilöstön yhtäläistä mahdollisuutta edetä työurallaan lisätään hyödyntämällä, monipuolistamalla ja syventämällä osaamista sekä laatimalla jokaiselle senaattilaiselle henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tulos- ja kehityskeskusteluissa.
  • Ylläpidetään nykyistä hyvää tilannetta, jossa työolot sopivat naisille ja miehille sekä kaikille ikäryhmille. Tilannetta seurataan mm. henkilöstötutkimustulosten avulla. Kiinnitetään huomiota myös yksiköiden tasa-arvoisuuteen kysymällä henkilöstöltä, miten tasa-arvoisuus koetaan eri yksiköissä.
  • Senaatin erilaisiin työryhmiin ehdotetaan ja nimetään tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Seurataan miesten ja naisten osuutta pysyvimmissä työryhmissä.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen

Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä, ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita. Tuloskorttiin asetetaan jokaiselle strategialähtöisiä tavoitteita vähintään 60 %. Ne eivät voi kuitenkaan olla Senaatti-kiinteistöjen oman liiketoiminnan eurotulosmittareita.

Tuloskortissa enintään 20 %:n painoarvolla voi olla eurotulosmittareita (perinteiset tulosmittarit) oman vastuualueen liiketoiminnan tuloksesta.