Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Henkilöstön osaamiseen panostaminen

Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana edellyttää vahvaa asiakasosaamista ja asiakkaan toiminnan syvällistä tuntemusta. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvatkin erityisesti asiakasosaaminen ja asiakasosaamisen johtaminen. Kapea-alaisen asiantuntijuuden sijaan tavoitteena on jo useamman vuoden ajan ollut myös moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla.

Keskeiset vuoden 2016 tekemiset

 • Valtio siirtyi vuoden 2016 alussa uuteen vuokrajärjestelmään, jonka valmisteluun ja henkilöstön koulutukseen panostettiin voimallisesti viime ja tänä vuonna. 
 • Työstettiin myynnin johtamisjärjestelmä myyntiprosessin pohjaksi ja siihen koulutettiin asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt. 
 • Esimiehille järjestettiin kerran kuukaudessa esimiesklinikka, jossa käsiteltiin ajankohtaisia, vaihtuvia teemoja. Uusia esimiehiä perehdytettiin erityisesti esimiehen roolin haltuunottoon yksilökohtaisilla tapaamisilla. 
 • Senaatin strategia muunnettiin osaamisen kielelle ja kuvattiin osaamispuu, jonka työstöön osallistui laaja joukko senaattilaisia. Vuoden lopussa rakennettiin osaamiskartoitusmalli ja työkalu HR-järjestelmään. Osaamiskartoituksella viedään strategiaa arjen tekemisen tasolle, luodaan näkyvä yhteys osaamisen ja liiketoiminnan keskeisten tavoitteiden välille ja saadaan tuntuma osaamisaukoista. 
 • Jatkettiin uusien työtilojemme suunnittelutyötä, joka pohjautuu valtiolle luotuun työympäristökonseptiin ja järjestettiin henkilöstölle osallistavia työpajoja. 
 • Nostettiin keskusteluun digitalisaation merkitys ja painotettiin kokeilukulttuuriin siirtymistä osana edelläkävijyyttä. Samoin turvallisuuden merkitystä painotettiin osana toimintatapojamme.

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 73 %:lla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, joiden merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa. Tehtävät ovat asiantuntijatason työtehtäviä ja sisältävät useimmiten palvelutoimittajien ja verkostojen johtamista sekä edellyttävät itsejohtamisen osaamista.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain, 2016

PerusasteKeskiasteAlin korkea-asteAlin korkeakouluasteYlin korkeakouluaste
Miehet31396179
Naiset427294548

Koulutuspäivien jakautuminen henkilöstöryhmien kesken, 2016

Lukumäärä
Johtotason työt100,50
Asiantuntijatyöt1527,35
Toimeenpanevat työt254,50

Vuorovaikutteinen toimintatapa

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen organisaatiossa.

 • Tulokaspäivät uusille työntekijöille sekä kesätyöntekijöille. 
 • Kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävät johdon aamukahvitilaisuudet koko henkilöstölle ajankohtaisista aiheista.
 • Asiakkaille suunnatut Senaatti Areena -verkostoitumistapahtumat, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja joissa senaattilaiset ovat valmistelemassa, toteuttamassa ja osallistumassa tilaisuuksiin. 
 • Palautehaastattelu koeajan sisällä jokaiselle uudelle tulokkaalle. 
 • Mentorointi ja coaching jatkuvaan oppimiseen. 
 • Lähtödokumentti-toimintamalli eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi. 
 • Lähtöhaastattelukäytäntö toiselle työnantajalle siirtyvälle. 
 • Rakennuttamisen valmennusohjelma, joka perustuu työssä oppimiseen ja vertaisoppimiseen sekä nimetyn oppi-isän työnohjaukseen teoreettisen opin ja kurssituksen lisäksi. 
 • Tiimimäinen toimintatapa sekä työpariajattelu. 
 • Yksikkörajojen ylittävät kehitystyöryhmät ja prosesseissa työskentely. 
 • Oppimisympäristö Moodle toimii vuorovaikutuksen alustana sekä tiedon jakamisessa.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 5,9 päivää henkilöä kohden, mikä on vastaava taso kuin viimeisen 15 vuoden aikana.

Koulutuspäiviä 2016: 5,9 päivää/henkilö.

 

Koulutuksen jakautuminen eri henkilöstöryhmittäin vuonna 2016 oli seuraava:

 • Johtotason työt 5,91 päivää/henkilö. 
 • Asiantuntijatyöt 6,06 päivää/henkilö. 
 • Toimeenpanevat työt 5,19 päivää/henkilö.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on luoda työntekijöilleen mahdollisuudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan. Pääpaino on yhdessä tekemisessä, sillä harva työsuoritus on enää mahdollista tehdä yksin, vaan kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan useampaa henkilöä ja monipuolista osaamista.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2016 koulutuksissa panostettiin erityisesti vuokrausosaamiseen, tilaratkaisuosaamiseen sekä suorituskyvyn parantamiseen, rakennuttamisen itsejohtamiseen ja projektiosaamiseen.