Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Senaatin henkilöstö

Senaatti-kiinteistöt valittiin vuonna 2017 Suomen Innovatiivisimmat työpaikat rankingissa sijalle 18. Tunnustusta jaetaan organisaatioille henkilöstön omistautuneisuuden perusteella. Lue lisää >

Henkilosto

Sosiaalisen vastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa liikelaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjohtamista ohjaavat Senaatti-kiinteistöjen:

  • eettiset periaatteet
  • henkilöstöpolitiikka
  • resurssisuunnitelma
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Eettiset periaatteet

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu noudattamaan esimerkillistä työnantajapolitiikkaa. Jokaisen senaattilaisen toiminnan tulee olla avointa, riippumatonta ja luotettavaa. Senaatti-kiinteistöjen henkilökunta ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet.

Toimittajaverkoston hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.

Resurssisuunnitelma

Resurssisuunnitelmaan on kirjattu strategiakauden resurssitarpeet aikatauluineen. Samalla on kuvattu strategian tavoitteiden mukaiset osaamistarpeet ja suunnitelma osaamisten kehittämiseksi.

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikkaan on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti toiminta ja tehtävät huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan siten, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan tai syrjityksi sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Tasa-arvosuunnitelma sisältää yhdenvertaisuussuunnitelman.

Työhyvinvointi syntyy huomioimalla ja ennakoimalla

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Työaikajärjestelyt mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpitäminen.

Tavoitteena kannustava johtajuus ja osaamisen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita on esimiehisyyden taso, jolle on asetettu numeeriset tavoitteet. Kaikista HRK-yksikön järjestämistä valmennuksista kerätään yhteismitallisesti koulutuspalaute, jota seurataan. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö-osiossa.