Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Vastuullinen toiminta 

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle – olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät, minkä vuoksi Senaatti-kiinteistöt pyrkii toimimaan laajan sidosryhmäverkostonsa kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa kyselyillä ja haastatteluilla.

Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka raportoi johtoryhmässä keskitetysti yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat ovat toiminnan pohjana myös liiketoimintastrategian suunnittelussa. Vuoden 2015 alusta yhteiskuntavastuustrategia on muiden erillisten strategioiden tavoin integroitu Senaatti-kiinteistöjen strategiaan ja toimintasuunnitelmiin.

Yhteiskuntavastuullista toimintatapaa johdetaan prosessien kautta ja näistä vastaavat johtoryhmän jäseninä olevat johtajat prosessien omistajina. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä toimii kvartaaleittain kokoontuva yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja viedä yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan sekä toimia tiedonvälityskanavana yksiköiden ja prosessien välillä.

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat sisäympäristö-, Green Office-, rakennussuojelu- ja esteettömyystiimit sekä ylläpidon turvallisuus- ja talousrikollisuusasioita käsittelevä tiimi. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

 

Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Eettiset ohjeet Liiketoimintastrategia Yhteiskuntavastuupolitiikka Arvot
N:o Ohjelma Pitkän aikavälin tavoite Katso miten onnistuimme vuonna 2016
1 Energian kulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa Senaatin ylläpitämien kohteiden kokonaisenergian ominaiskulutus on laskeva. > Energian ja vedenkulutus
2 Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan kehittäminen Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta osana normaaleja prosesseja. > Pilaantuneet maa-alueet
3 Sisäilmaongelmakohteiden hallinta Sisäolosuhdehallinnasta puhuminen ongelmien sijaan. > Sisäilma
4 Verkostojohtamisen kehittäminen Verkostojohtaminen hyvällä mallilla Senaatissa. > Toimitusketjun hallinta
5 Tilatehokkuuden parantaminen Valtion toimitilat ovat toimitilastrategian mukaiset.

> Säästöt

> Työympäristöjen kehittäminen

6 Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen kehittäminen Tilat ja palvelut tukevat asiakkaan turvallista toimintaa. > Turvallisuus ja tietoturvallisuus
       

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle