Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöjen verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Senaatti-kiinteistöjen maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Senaatti-kiinteistöt maksoi vuonna 2016 veroja yhteensä 75,2 (75,5) milj. euroa. Selkeästi suurimmat Senaatti-kiinteistöjen maksamat verot ovat arvonlisävero ja kiinteistövero.

Senaatti-kiinteistöt on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöliiketoiminnasta. Senaatti-kiinteistöt ei ole tuloveronalainen tuloista, jotka se saa valtion tarpeita palvelevasta käytöstä, mutta on tuloverovelvollinen kunnille tulosta, jonka se saa yksityishenkilöiltä, osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä, yhdistyksiltä ym. Evankelis-luterilaiset seurakunnat ja Suomen ortodoksinen kirkko eivät ole yhteisöveronsaajia verovuodesta 2016 lähtien. Senaatti-kiinteistöjen maksamien tuloverojen määrä vuonna 2016 oli 1,6 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt ei ole verovelvollinen kiinteistömyyntien myyntivoitoista.

Senaatti-kiinteistöt maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöillä ei ole erillistä verostrategiaa. Vastuu veroasioista on Senaatti-kiinteistöjen talousyksiköllä. Senaatti-kiinteistöt tekee aktiivista työtä liittyen talousrikollisuuden ja veronkierron torjuntaan, mikä on strateginen linjaus ja missä työssä Senaatti-kiinteistöt on halunnut olla ja on edelläkävijöitä.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. Välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.).
  2. Välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero jne.).
  3. Tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot).

Verojalanjalki