Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Työllistämisjalanjälki on edelleen merkittävä

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä (303 htv) vuonna 2016 olivat lähes 3 600 henkilötyövuotta. Työllistävyysvaikutus pysyi samana vuoteen 2015 verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatti-kiinteistöjen päätoimialoilta, joita ovat mm. rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.

Senaatti-kiinteistöjen rakennusalaa työllistävät investoinnit laskivat edellisvuoden 1 900:sta 1 700:aan henkilötyövuotta vuonna 2016.

Yleinen taloudellinen tilanne on ohjannut valtion virastojen ja laitosten toimintaa siten, että pääsääntöisesti vain välttämättömät ja tilatehokkuutta lisäävät investoinnit edenneet päätöksenteossa.

Senaatti-kiinteistöjen työllistävyys-vaikutukset ilman omaa henkilöstöä (303 htv) olivat  lähes 3 600 henkilötyövuotta