Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Kokonaistulos 175 milj. euroa ja ylitti 120 milj. euron tavoitteen
  • Vuokraustoiminnan tulos 67 milj. euroa oli tavoitteiden mukainen
  • Kiinteistöjen myyntien tulos oli 108 milj.euroa tavoitteen oltua 51 milj. euroa.
  • Kiinteistöjen toteutunut myynti oli ennätykselliset 201 milj. euroa.
  • Uuden vuokrajärjestelmän käytäntöön vieminen sujui suunnitellusti.
  • Vuoden aikana sovittiin asiakkaiden kanssa noin 25 milj. euron vuotuisista säästöistä toimitilakustannuksiin. Tavoite oli 12 milj. euroa.

Tulos ja liikevaihto 2012–2016, milj. euroa

20122013201420152016
Liikevaihto567590625622599
Tulos134122137199175

Liikevaihto työntekijää kohden 2012–2016

20122013201420152016
Liikevaihto/Henkilötyövuodet, milj. euroa2,2582,1612,2252,0131,882
Henkilötyövuodet236,9254,7269,7280,9303,2

Vuokraustoiminnan tulos oli 66,8 (85,2) milj. euroa, ja se alitti budjetin vähäisesti 0,9 milj. eurolla.Vuokraustoiminnan liikevaihto supistui hieman ja oli 582,2 (606,0) milj. euroa. Liikevaihdon supistuminen johtui osaltaan uudesta vuokrajärjestelmästä, mikä laski valtioasiakkaiden vuokria 15 % Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa.

Rahoitus- ja ylläpitokulut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Rahoituskulujen pienentymiseen vaikutti sekä brutto- että nettolainanoton jääminen alle budjetoidun. Lainanoton määrään vaikuttivat pienentävästi suunniteltua hitaammin toteutuneet investoinnit ja kiinteistömyynnin tavoitteiden ylitys.

Palvelujen myynti kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 16,4 (16,2) milj. euroa.  Lue tarkemmin vuokrauksesta ja palveluista >

Kiinteistöjä ja osakkeita myytiin ennätyksellinen määrä 201,5 milj. eurolla. Tavoitteeksi oli asetettu 135 milj. euroa. Ennätystulokseen vaikuttivat hyvän kiinteistömarkkinatilanteen lisäksi Senaatin pitkäjänteisen kiinteistökehittämisen lopputuloksena saadut suuret kiinteistömyynnit Helsingin Keski-Pasilasta sekä usean muun suuren kiinteistömyynnin onnistunut läpivienti.  Lue tarkemmin kiinteistöjen myynneistä >

Tuloutus valtiolle

Senaatti-kiinteistöt tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuksen. Tuloutuksessa huomioidaan myös kiinteistöjen myynneistä saadut tuotot. Senaatti-kiinteistöt maksoi kertomusvuonna tuloutusta 120 (370) milj. euroa. Vuoden 2015 tuloutus sisälsi yliopistokiinteistöyhtiöiden myynnistä johtuen lisätuloutusta 220 milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 (5,4) %. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 2,4 (2,9) % .

Vuokraustoiminnan in-house toiminnan oman pääoman tuotto oli 1,7%, mikä ylitti hieman valtion uuden vuokrajärjestelmän mukaisen tavoitteen (1,5%).

Senaatti-kiinteistöjen omavaraisuusaste nousi hieman edellisvuodesta ja oli 62,4 (62,0) %. Omavaraisuusaste on pysynyt erinomaisena. Nettovelkaantumisaste oli 53 (55) %.

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä ja korkoa. Korolliset velat (valtio- ja rahalaitoslainat) olivat vuoden lopussa 1 689,7 (1 693,8) milj. euroa. Lainoista valtion lainaa oli 859,3 (617,6) milj. euroa ja rahoituslaitoksilta 830,3 (1076,2) milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt lyhensi vuonna 2016 valtion lainoja yhteensä 289,1 (81,2) milj. euroa ja muita lainoja 245,9 (215,2) milj. euroa. Valtiolainojen korkoja maksettiin 14,0 milj. euroa ja rahoituslaitosten lainojen korkoja 7,0 milj. euroa, yhteensä 21,0 (27,6) milj. euroa. Takausmaksuja valtiolle maksettiin 4,9 (6,2) milj. euroa. Vuoden aikana otettiin Valtiokonttorilta uutta lainaa 530 milj. euroa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste, %, 2012–2016

20122013201420152016
Omavaraisuusaste65,366,063,962,062,4
Nettovelkaantumisaste50,049,052,254,953

SIPO-% ja OPO-%, 2012–2016

20122013201420152016
SIPO-%4,33,94,25,44,7
OPO-%4,444,56,86,1

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2012–2016, vuosia

20122013201420152016
Vieraan pääoman takaisinmaksuaika4,54,74,83,94,3