Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Säästötavoitteet toteutuvat ennakoitua nopeammin

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamansa palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Strategisena tavoitteena on saavuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa.

Tehokkaat tilaratkaisut tuovat mittavat säästöt

Senaatti-kiinteistöt seuraa systemaattisesti vuosittain mm. vuokrissa ja tilatehokkuudessa saavutettuja tuloksia. Vuonna 2016 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa, oli tilatehokkuus (m2/HTV) parantunut 37 %. Toimitilakustannukset henkilötyövuotta kohden (€/HTV) alenivat 25 % ja vuokrat kokonaisuudessaan 19 % vuodessa.

Tilatehokkuus (m2/htv) parani 37 % vuonna 2016 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa.

 

 Senaatti-kiinteistöt mittaa syntyneitä säästöjä kolmen toiminnan kautta:

  1. Vuokrasäästöt: Ratkaisuprojektien kautta syntyneet säästöt vuokralaiselle
  2. Kiinteistöjen myynnin kautta syntyneet säästöt
  3. Muut toimitilasäästöt, kuten energiatehokkuusprojektit, rakennusten purut ja toimitilapalvelusopimusten muutokset

Säästöt vuonna 2016

Sovitut säästöt  
Ratkaisuprojektit 21,6 M€
Kiinteistöjen myynti 3,5 M€
Muut toimitilasäästöt  
Sovitut säästöt yhteensä 25,1 M€
Säästötavoite vuonna 2016 12 M€

HTH-tietopalvelu - valtion tilat kattavasti raportoinnin piirissä

HTH-tietopalvelu kokoaa kaikki valtionhallinnon käyttämät tilatiedot ja sopimukset yhteen järjestelmään. Tietopalvelu auttaa tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa.

Valtion tilankäytön tehokkuutta raportoivan HTH-tietopalvelun käyttöönotot ovat kertomusvuonna edenneet Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osalta, ja tavoitteena on saada ne toteutettua 2017 maaliskuuhun mennessä. Valtion käyttämät tilat ovat tämän jälkeen kattavasti raportoinnin piirissä.

Ehdotus toiminnan tilojen käyttötarkoituksien tarkentamiseksi valmistui alkuvuoden aikana. Ehdotus hyväksyttiin käyttöön ja toiminallisuus toteutettiin HTH-tietopalveluun loppuvuoden aikana.  Tavoitteena on mm. parantaa käyttösidonnaisten tilojen raportointia ja auttaa arviomaan niihin liittyvää säästöpotentiaalia.