Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Raportointiperiaatteet

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportti on verkkojulkaisu. Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan maantieteellisesti ja toimialoittain. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni.

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen 15. vuosittainen yhteiskuntavastuuraportti. Siinä kuvataan Senaatti-kiinteistöjen toiminnan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 sekä Senaatti-kiinteistöjen strategia ja pysyvät johtamisen käytännöt toiminnan vaikutusten hallitsemiseksi. Lisäksi raportti käsittelee Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristöä ja toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Edellinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2015.

Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) antamaa ohjeistusta yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2016 yhteiskuntavastuun tunnusluvut perustuvat Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston "core" -laajuuteen. Vuoden 2016 raportissa Senaatti-kiinteistöt raportoi myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan toimialaohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti soveltuvin osin.

Raportin varmentaminen

Vuoden 2016 raportoitavat tiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli KPMG, joka on suorittanut Senaatin johdon pyynnöstä rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon.

Varmennuksen kohteena ovat olleet Senaatin yhteiskuntavastuuraportissa 2016 esitetyt numeeriset yhteiskuntavastuun tunnusluvut raportointikaudelta 1.1.2016-31.12.2016. Tilintarkastuksen piiriin kuuluvaa taloudellista raportointia ei ole varmennettu.

Varmennuksen kohteena oleviin yhteiskuntavastuutietoihin sisältyvät seuraavissa yhteiskuntavastuuraportin osioissa esitetyt numeeriset tiedot:

Varmennuksen kriteeristönä on ollut Global Reporting Initiativen G4-raportointiohjeisto.