Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Toimialat

Senaatti-kiinteistöllä on kolme tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Toimialojen määrä supistui neljästä kolmeen vuoden 2016 alussa, kun kiinteistökehitys- ja myynti -toimialasta tuli palveluyksikkö.

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

ministerio

Asiakkaat:

Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on muun muassa erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:

Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

 • Senaatti-kiinteistöt allekirjoitti STM:n, THL:n, FIMEAn, Valviran ja Valtorin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on Tilkanmäen kampuksen kehittäminen kyseisten asiantuntijalaitosten synergiaa ja uusia työnteon tapoja tukevaksi.
 • Ministeriöille valmistuivat uudet monitilaympäristöt Eteläesplanadi 10:een ja Mariankatu 11:een.
 • Valtioneuvoston kampuksen puitesuunnitelmaa päivitettiin yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Tulevilla toimenpiteillä kyetään uusimaan ministeriöiden työtiloja- ja -tapoja. Tehdyillä sopimuksilla saavutetaan myös merkittävät, reilun 2 milj. euron vuotuiset vuokrasäästöt.
 • Suomen ympäristökeskukselle vuokrattiin tilat Viikistä Helsingin yliopistolta.
 • GTK:n, Ilmatieteen laitoksen ja Viestintäviraston osalta edistettiin valtion toimitilastrategian mukaisia tilaratkaisuja Helsingissä, Espoossa ja Kokkolassa. Rakentaminen on aikataulutettu pääosin vuodelle 2017.
 • STUK:n kanssa käynnistettiin tilahanke työympäristön kehittämisellä.
 • Valmistetiin turvallisuussopimuksia ja -suunnitelmia mm. Viestintäviraston ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.
 • Ulkoasiainministeriön Merikasarmin perusparannushankkeen valmistelutyöt käynnistyivät ja Kansallismuseon tornin korjaushanke ja Kansallisarkiston Mikkelin keskusarkiston rakentaminen aloitettiin.

Puolustus ja turvallisuus

puolustusvoimat

Asiakkaat:

Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:

Pääosa tiloista on käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Ajankohtaista vuonna 2016:

 • Puolustusvoimien ja Tullin toimitilastrategioiden toimeenpano ja sovitut kehitystoimet ovat käynnissä.
 • Kaikkien asiakasryhmien kanssa parannettiin toimitilojen tilatehokkuutta ja tehostettiin tilojen energiankäyttöä.
 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelmaa tuettiin voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Asiakkaiden tilatiedon haltuunoton projekti valmistui pääosin kaikkien asiakasryhmien osalta. Samassa yhteydessä parannettiin kiinteistötiedon laatua. Tämä mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen.
 • Infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä jatkettiin.
 • Ns. pienenergialaitokset ts. lämmöntuotanto kilpailutettiin Länsi-Suomen alueella. Käytettävä energia muutettiin kevyestä polttoöljystä uusiutuvaan puupohjaiseen polttoaineeseen ja samalla saavutettiin kustannussäästöjä.
 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehtyä vankilakonseptia sovelletaan kaikissa hankkeissa.

Toimistot

toimisto

Asiakkaat:

 • Oikeushallinto, Poliisihallinto, Verohallinto, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue HAKE (Aluehallintovirastot), Maanmittauslaitos, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA (TE-palvelut, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, Palkeet, Haltik ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Helsingissä sijaitsevia keskusvirastoja mm. valtiokonttori, PRH, maahanmuuttovirasto ja tilastokeskus.

Toimialan erityispiirteet:

Kiinteistökanta käsittää perinteisiä toimistokiinteistöjä sekä poliisin ja oikeushallinnon käyttäjäsidonnaisia tiloja keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Osa kiinteistökannasta, erityisesti aluehallintovirastojen käytössä, on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita. Asiakasvirastoilta on lisäksi lisääntyvässä määrin siirtymässä toimitiloja Senaatti-kiinteistöjen edelleen vuokraamiksi.

Ajankohtaista vuonna 2016:

 • Valtakunnallisten asiakkuuksien kanssa jatkettiin valtion toimitilastrategian mukaisten toimeenpanosuunnitelmien käytännön toteutusta vuokra- ja toimitilapalvelusäästöjen aikaansaamiseksi.
 • Vuonna 2016 tuotettujen ratkaisuprojektien ansiosta toimialan asiakkaille saatiin vuokra- ja toimitilapalvelusäästöjä yhteensä n. 12,0 miljoonaa euroa.
 • Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt allekirjoittivat uuden, nelivuotisen kumppanuussopimuksen. Oikeusministeriölle on Senaatin asiakaspalveluna laadittu Oikeusministeriön hallinnonalan työympäristö- ja toimitilastrategia 2017–2020.
 • Työympäristöjen uudistamis- ja toimitilahankkeita: usean asiakkaan mm. Valtorin valtakunnallinen toimipisteverkosto, Tilastokeskuksen lopullisten tilojen muutostyöt, Energiaviraston työympäristön kehittäminen, Verohallinnon tilaratkaisujen valmistelu Helsingissä ja Kuopiossa sekä Trafin monitilapilotin suunnittelu ja Trafi 2.0 projekti, jonka tavoitteena on toimintatapojen kehittäminen.
 • Maahanmuuttovirasto otti käyttöön tammikuussa 2017 uudistetut lupapalvelutoimipaikkaverkoston asiakaspalvelutilat yhdeksällä paikkakunnalla.
 • Tukes otti käyttöön Helsingin uusitun toimipisteen ja organisaatio toimii suurelta osalta nimeämättömissä työpisteissä, joiden ylibuukkausaste on n. 20 %.
 • Uusia tiloja ja peruskorjauksia valmistui: mm. Valtakunnansyyttäjänvirasto, Itä-Suomen hovioikeus, Itä-Suomen hallinto-oikeus ja Kotkan poliisitalo.
 • Suurimmat käynnissä olevat rakennushankkeet ovat Joensuun oikeus- ja poliisitalon uudisrakennushanke, Oulun ja Lahden pääpoliisiasemat sekä Lappeenrannan poliisiasema.