Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti


Palkitseminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle maksetaan kuukausipalkkaa, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Johdolla on sopimuspalkat. Kuukausipalkka on kokonaispalkka, jonka osia ovat rahapalkka ja mahdolliset luontoisedut (puhelin- ja/tai autoetu). Senaatti-kiinteistöjen johdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstö tulospalkkiomallin piirissä

Tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on tavoitteena olleen kynnysarvon (vuonna 2016: vuokrakatteen) saavuttaminen.

Tulospalkkion suuruus määräytyy henkilökohtaisten tuloskorttien tulostavoitteiden toteumien perusteella. Kullakin kortilla tavoitteita voi olla yksikkö-, ryhmä- ja henkilötasolla.

Yhteisiä tavoitteita ovat mm. esimiehillä esimiehisyyden tunnusluku, joka on oman yksikön henkilöstön näkemys esimiestyön toimivuudesta. Kiinteistöpäälliköillä yhteisenä tavoitteena on energiatavoitteiden toteutuminen.

Tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkan suuruinen. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen.

Kannustavat kertapalkkiot

Hyvästä työsuorituksesta voi saada kertapalkkion. Yleensä kertapalkkion perusteena on poikkeavan hyvä suoritus esim. asiakkaalta saatu hyvä palaute, projektin onnistuminen tms. Kertapalkkio voi olla yksilökohtainen tai tiimille annettu.

Palkitsemista kehitetään tiiviisti yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä muun muassa hyväksyy tehtävien vaativuudet ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkka. Johtoryhmien jäsenten irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Eläkkeet määräytyvät valtion eläkelain mukaisesti eli senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68 vuoden välillä. Senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta huomioiden kuitenkin 1.1.2017 voimaan tullut eläkelakiuudistus.

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot sekä tilintarkastajien lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu palkkio 2016
Senaatti-kiinteistöjen hallitus   
Jarmo Vaittinen (osallistunut 14/14 kokoukseen) 17 300,00
Kari Ruohonen (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
Riitta Laitasalo (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
Riku Jylhänkangas (osallistunut 13/14 kokoukseen) 13 570,00
Pekka Mähönen (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
     
Senaatti-kiinteistöjen johto   
Toimitusjohtajalle maksettu kiinteä palkan osa  234 200,00
Toimitusjohtajalle maksettu muuttuva palkan osa  51 000,00
Johtoryhmälle (pl. toimitusjohtaja) maksettu kiinteä palkan osa  1 840 300,00
Johtoryhmälle (pl. toimitusjohtaja) maksettu muuttuva palkan osa  107 380,00
     
Tilintarkastus    
Tilintarkastajien lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu korvaus  32 450,00
Muut palvelut   39 780,00

Kiinteä osa sisältää kuukausipalkan, luontaisedut (auto- ja puhelinetu) ja lomarahan. Muuttuva osa on tulospalkkio.