Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 29 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2016 lopussa 318. Toimipisteitä on 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Senaatti-kiinteistöillä on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa ovat kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat kuusi palveluyksikköä, jotka ovat:

 • strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
 • talous
 • kiinteistökehitys ja -myynti
 • henkilöstöresurssit ja kehittäminen
 • markkinointi ja viestintä
 • sisäinen tarkastus. 

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöjen prosessit ja toiminnot

Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri rakentuu yhteisten prosessien varaan. Prosessien tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja yhteisiä toimintatapoja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Kukin organisaatioyksikkö vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista, ja että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Prosessit

 • Ratkaisuprosessi
 • Investointiprosessi
 • Ylläpitoprosessi
 • Kiinteistövarallisuuden myyntiprosessi

Toiminnot

 • Yhteiskuntavastuu ja laatu
 • Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta
 • Salkutus
 • Hankinta
 • Riskien hallinta ja turvallisuus

Lisäksi toimintaa ohjaavat yksiköiden vastuulla olevat kilpailukykyä ylläpitävät palveluprosessit.