Senaatin vuosi 2016 | Yhteiskuntavastuuraportti

GRI

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ

G4           GRI sisältö

Sijainti


 

Puutteet
STRATEGIA JA ANALYYSI
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
G4-3 Organisaation nimi Hallinto ja johtaminen
G4-4 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Palvelut valtionhallinnolle
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio
G4-6 Toimintamaiden maantieteellinen sijainti Organisaatio
G4-7 Organisaation omistus ja juridinen muoto Hallinto ja johtaminen
G4-8 Markkinoiden kuvaus Palvelut valtionhallinnolle


Toimialat
G4-9 Raportoivan organisaation koko Avainluvut


Palvelut valtionhallinnolle
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Senaatin henkilöstö


Henkilöstön määrässä ei ole vaihtelua vuodenajan mukaan. Senaatin palveluksessa ei ole ulkopuolisia, itsenäisiä työntekijöitä
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuulliset hankinnat


Kumppanit
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Tilinpäätös
G4-14 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Senaatti noudattaa kaikessa toiminnassa lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä, jossa nämä asiat otetaan huomioon. Erillistä prosessia tähän ei ole.
G4-15 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Energia ja vesi


Green Office
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät
       
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
G4-17    Konsernin laskentaraja

Tilinpäätös liite 21

Raportointiperiaatteet


G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuusanalyysi
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

 

Raportointiperiaatteet

Olennaisuusanalyysi


G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

 

Raportointiperiaatteet

Olennaisuusanalyysi

 

 


G4-22 Muutokset aiemmien raportoiduissa tiedoissa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet
SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
G4-24 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmät
G4-25 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät
G4-26 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmät
G4-27 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Sidosryhmät
RAPORTIN KUVAUS
G4-28 Raportointijakso Raportointiperiaatteet
G4-29 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Raportointiperiaatteet
G4-30 Raportointitiheys Raportointiperiaatteet
G4-31 Yhteystiedot Yhteystiedot
G4-32 GRI-Sisältövertailu

Varmennusraportti

Raportointiperiaatteet

 


G4-33 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Varmennusraportti
HALLINTO
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointikoodi Senaatin kotisivut

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Strategia


Vastuullinen toiminta


Eettiset periaatteet Senaatti-kiinteistöjen verkkosivustollaVuosi 2016

       

ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ

Työympäristöjen kehittäminen 
G4 Raportoitu Sijainti Puutteet
TALOUS
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
Taloudelliset tulokset

G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Yhteiskunnalliset rahavirrat
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Yhteiskunnalliset rahavirrat


Hallinto ja johtaminen
Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Säästöt valtion toimitilakustannuksista Senaatti numeroina Säästöt


Työympäristöjen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Pitkäjänteinen kiinteistöjen hoito ja kehittäminen Kiinteistöjen ylläpito

 


 

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Valtion kokonaisedun toteutuminen  

Senaatti-kiinteistöt arvioi valtion kokonaisedun toteutumisen investointipäätöksen yhteydessä. Mallissa tarkastellaan kokonaisedun toteutumista monipuolisesti eri näkökulmista, joita ovat asiakkaan toiminnan tehokkuus, yhteiskuntavastuu, valtion tilakustannusten taso, ratkaisun yleispätevyys ja uudet työnteon tavat sekä pääoman tehokas käyttö.

Välilliset taloudelliset vaikutukset

G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Yhteiskunnalliset rahavirrat Ei raportoitu sektorikohtaista vaatimusta taloudellisista vaikutuksista.


Talousrikollisuuden torjunta


Toimialan kehittämiseen osallistuminen


Kumppanit
YMPÄRISTÖ
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
Energia


G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Energia ja vesi  
CRE1 Rakennusten energiaintensiteetti Energia ja vesi  
Vesi


G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Energia ja vesi
CRE2 Rakennusten vesi-intensiteetti Energia ja vesi  
 Luonnon monimuotoisuus      
 G4-EN11 Hallinnoidut luonnonsuojelualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla sijaitsevat kohteet  Luonnon monimuotoisuus Raportoitu luonnosuojelualueilla sijaitsevien kohteiden toiminnan laatu ja luontoarvojen huomioimien osana riskienhallintaprosessia ja vaikutusten ennaltaehkäisy.
 G4-EN12  Vaikutukset ja toiminta luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi Luonnon monimuotoisuus Raportoitu luonnosuojelualueilla sijaitsevien kohteiden toiminnan laatu ja luontoarvojen huomioimien osana riskienhallintaprosessia ja vaikutusten ennaltaehkäisy.
Päästöt  

G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Päästöt ilmaan  
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 2) Päästöt ilmaan  
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3) Päästöt ilmaan  


Kestävä rakentaminen  


Green Office
G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt ilmaan
CRE3 Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Päästöt ilmaan  
 Pilaantuneet maa-alueet      
 CRE5 Puhdistetut tai puhdistuksen tarpeessa olevat maa-alueet. Pilaantuneet maa-alueet Tietoja ei ole saatavilla GRI:n tarkoittamalla tavalla puhdistetun tai puhdistuksen tarpeessa olevien maa-alueiden osalta (m2). Kunnostuksia tehtiin 7 kohteessa ja tutkimuksia 12 kohteessa.
Jätevedet ja jätteet

G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Jätteet
G4-EN24 Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Raportointikaudella sattui yksi polttoainevuoto (kerosiini, 1200 litraa). Pilaantunut maa-aines poistettu ja loppusijoitettu kesällä 2016. Lisäksi raportoitiin yksi cesiumvuoto (viallinen teollisuuden säteilylähde). Cesiumvuodon saastuttamat tilat puhdistettu ja säteilylähde käsitelty keväällä 2016.”
Määräystenmukaisuus

G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kuljetukset

G4-EN30 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset / Green Office Green Office Raportoitu henkilöstön työmatkustus, joka on organisaation olennainen osa kuljetuksia.
Yleiset

G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin Pilaantuneet maa-alueet Ympäristönsuojelukustannuksia ei raportoida investointityypeittäin, koska tietoa ei ole saatavilla. Raportoitu ainoastaan pilaantuneiden maa-alueiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja kunnostukseen käytetty kokonaiskustannus.
SOSIAALISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT JA TYÖOLOT
Lähetysmistapa henkilöstöjohtamiseen Sosiaalisen vastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat
TYÖNTEKIJÄT JA TYÖOLOSUHTEET
Työllistäminen

G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Senaatin henkilöstö Raportoimme absoluuttiset luvut, koska määrät ovat pienet.
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetua lukuunottamatta, joka on vain vakituisella henkilöstöllä. Sektorikohtaiset raportointivaatimukset: Jaottelu maittain/alueittain ei ole olennainen. Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa. Lakisääteisen rajan ylittävien etujen rahallista arvoa ei ole raportoitu.
Työterveys ja -turvallisuus

G4-LA5 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on kolme luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.
G4-LA6 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Senaatin henkilöstö Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa, (joten tietoja ei ole olennaista raportoida alueen mukaan).
Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia oli raportointikaudella niin vähän, että jaottelu sukupuolen mukaan voisi vaarantaa yksityisyydensuojan.
Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset.


Työhyvinvointi


Tiedot rakennustyömaiden tapaturmista: Kestävä rakentaminenAmmattitauteja tai kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ole esiintynyt kertomusvuonna.
Koulutus

G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Henkilöstön osaamiseen panostaminen

G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstön osaamiseen panostaminen

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

G4-LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Senaatin henkilöstö Hallituksen ja johtoryhmän jäseniä ei ole raportoitu ikäryhmän eikä vähemmistöryhmän mukaan, koska ne eivät ole olennaisia. Henkilöiden iät on raportoitu. Lisäksi lukumäärät ovat pienet ja siksi niitä ei ole raportoitu prosentteina. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö on raportoitu ikäryhmittäin, mutta tietoa vähemmistöryhmistä ei ole. Tieto ei ole saatavilla eikä olennainen.


Hallitus


Johtoryhmä
IHMISOIKEUDET
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Talousrikollisuuden torjunta


Vastuulliset hankinnat


Yhteiskuntavastuun johtaminen
IHMISOIKEUDET
Syrjinnän kielto

G4-HR3 Syrjintätapausten ja niihin liittyvien toimenpiteiden kokonaislukumäärä Syrjintätapauksia ei ollut vuonna 2016. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen ja tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.
Jos syrjintätapaus tulisi ilmi, niin riippuen siitä mitä se koskee, käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio ja työsuojeluorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan.

YHTEISKUNTA
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
YHTEISKUNTA
Korruption vastaisuus

G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- ja korruptiotapauksia vuonna 2016.Talousrikollisuuden torjunta
Kilpailun rajoittaminen

G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Ei oikeustoimia vuonna 2016.

Määräystenmukaisuus

G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2016.Talousrikollisuuden torjunta
TUOTEVASTUU
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat


Sisäilma


Turvallisuus


Asiakkaat


Riskienhallinta
TUOTEVASTUU
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

G4-PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia vuonna 2016.
Tuote- ja palvelutiedot

G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakkaat


 
CRE8 Kestävään kehitykseen liittyvien sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmien tyyppi ja lukumäärä uudisrakentamisessa, hallinnoissa, hallussapidossa sekä saneerauksessa. Kestävä rakentaminen
Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat, mutta käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja.
SENAATTI-KIINTEISTÖJEN OLENNAISET NÄKÖKULMAT
Näkökulma: Lähestymistapa tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Terveelliset ja turvalliset tilat Sisäilma
Näkökulma: Lähestymistapa tilatehokkuuden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Tilatehokkuus Työympäristöjen kehittäminen

Strategia

Näkökulma: Lähestymistapa toimintaa tukevien työympäristöjen johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Toimintaa tukevat työympäristöt Työympäristöjen kehittäminen

 

Näkökulma: Lähestymistapa Kustannustehokkaan toiminnan johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen


Yhteiskuntavastuuohjelmat
Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Kustannustehokas toiminta

Työympäristöjen kehittäminen (toimitilojen säästöt)

Kiinteistöjen ylläpito

        
Olennaiset näkökohdat Laskentaraja Senaatti-kiinteistöjen:
Taloudelliset tulokset Ulkopuolella
Välilliset taloudelliset vaikutukset Sisä- ja ulkopuolella
Energia Sisä- ja ulkopuolella
Vesi Sisä- ja ulkopuolella
Päästöt Sisä- ja ulkopuolella
Jätevedet ja jätteet Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Kuljetukset Sisäpuolella
Työllistäminen Sisäpuolella
Työterveys- ja turvallisuus Sisäpuolella
Koulutus Sisäpuolella
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Sisäpuolella
Syrjinnän kielto Sisäpuolella
Korruption vastaisuus Sisä- ja ulkopuolella
Kilpailun rajoittaminen Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Sisä- ja ulkopuolella
Tuote- ja palvelutiedot Ulkopuolella
Terveelliset ja turvalliset tilat Sisä- ja ulkopuolella
Tilatehokkuus Sisä- ja ulkopuolella
Toimintaa tukevat työympäristöt Sisä- ja ulkopuolella
Kustannustehokas toiminta Sisä- ja ulkopuolella